tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Bolan wakalar » Durmuş hakykatlary


Durmuş hakykatlary

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Durmuş hakykatlaryhttps://forumupload.ru/uploads/001b/41/54/2/t794286.jpg

Durmu$ biri-birine seple$ip dpwam edip gidip otyr.Günler bize dürli-dürli sapak berip ynsan örmi kertilip dur.$onsuzama ömir gysgajyk.Onuñam üçden biri ukyda geçýär.$ujagaz gysgajyk ömirde gör nämeler jemlenen.Söýgi,ýigrenç,$atlyk,gaýgy ... sanap gutar ýaly däl.Durmu$ hakykatlary.Elbetde bu çyl$yrymly juda cyl$yrymly.Adam hökman durmu$da bir zada höwes edip ýa$amaly.Arzuwsyz ýa$aýy$ manysyz.Nämeleri arzuwlamaly? Ilki bilen Allanyñ razylygyny gazanjak bolmaly soñra pygambermiziñ ene-atalarmyzyñ soñra çagalarmyzyñ dost-ýarlarmyzyñdogan garynda$ ýakynlarmyzyñ razylygyny gazanjak bolmaly.Adam bu nähili güýçli barlyk.Da$yndan göräýmäne adamzat kicijek ejizje ýaly.Howwala elbetde Allajan bize kömek edýär.Ýogsa biziñ elimiizden gelýän zat näme?Garaz diýjek bolýanym adam $ular ýaly kynçylyklara agydur göz ýaslara we sütemlere neneñsi çydap bilýärkä?Gaty kyn gaty kyn. Bir ýanyñdan nebis bir ýanyñdan $eýtan bir ýanyñdan durmu$ bir ýanyñdan ahyrýet. Diñe we diñe Allaha sygynyp Ondan ýardam diläp ýa$amaly.Ýogsa biz biçäräniñ edip biljek zady ýok.Alla gowsyny bilýändir.$u sözi haýta-gaýta gaýtalamany gowy görýän we Alla gowysyny bilýändir.
Ýeri nplýar giç boldy indi ýataýyn.Ho$ gal eziz gündeligim.En$alla ýene-de ýag$y günlerdw derdimizi aýla$arys
EN$ALLA

Gerçeknazar Amannazarow (Gündelik ýazgylarymdan)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Bolan wakalar » Durmuş hakykatlary