tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » Internetde gazanyan pullarynyzy almak barada


Internetde gazanyan pullarynyzy almak barada

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Salam gadyrly okyjylar.Websaýtymyza hoş geldiňiz!
Bu blogymda men size internetde gazanýan pullaryňyzy kabul etmegi öwretjek,çünki her bir pul gazanjak adam gazanýan pullaryny nädip kabul etjekdigi barada pikirlenýär.
Size pul bermeli adamlar başga şäherde,welaýatda ýa-da başga döwletde bolmagy mümin,bu ýagdaýda gazanýan puluňyzy nagt görnüşde alyp bilmeýäňiz,beýle ýagdaý üçin pullary kabul etmegiň elektron görnüşi döredildi.
Begendirýän ýeri bu görnüş biziň ata watanymyzda hem bar we olardan peýdalanmak aňsat we amatly.
Tölegleri kabul etmegiň hem iki görnüşi bar.Birinjisi ýurdumyzyň içinden kabul edilýän tölegler,ikinjisi daşary ýurtlardan kabul edilýän tölegler.
1)Türkmenistanyň içinden kabul edilýän tölegler-bu tölegleri kabul etmek üçin iki sany amatly usuly bardyr.
Birinjisi,TMCELL arkaly kabul etmek.Ýagny kabul etmeli  tölegleriňizi milli manadymyzda altyn asyr ÝGPJ arkaly öz telefon belgiňize geçirdip alýaňyz.
Ikinjisi,Webmoney,Payerr we.ş.m elektron gapjyklar arkaly tölegleri kabul edip bilersiňiz.Munda siz tölegleri diňe bir manatda däl-de daşary ýurt pul birliginde hem kabul edip bilersiňiz.
2)Daşary ýurtdan tölegleri kabul etmek-bu tölegleri siz elektron gapjyklar arkaly kabul edip bilýäňiz.Ýurdumyzda beýle gapjyklary ulanmak hem amatlydyr.Häzirki wagtda iň köp ulanylýan elektron gapjyklara Payeer we Webmoney degişli.Olary ulanmak amatlydyr.
Indi siz internet äleminde hiç hili kynçylyklyz,arkaýyn pul gazanyp bilersiňiz,çünki indi tölegleri kabul etmek barada biraz bolsada öwrendiňiz.Işleriňizde üstünlik arzuw edýän.
       Hoş sag boluň!!!
Awtor:Söhbet Abdullaýew(blogger™💱)

0

2

WEBMONEY

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » Internetde gazanyan pullarynyzy almak barada