tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gözel 1 bölüm.(Hekaýa)


Durmuş gözel 1 bölüm.(Hekaýa)

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Durmuş gözel 1 bölüm.(Hekaýa)
Salam,men hemishe gaytalanmajak soyga garaşýadym geçiji höwesler gyzyklandyrokdy.Şeýle günleriň birinde sapaga geldim welin
partamyň üstünde gyp-gyzyl bägül duranyny gördüm,güle birikdirlen kagyzda iki jümle söz bardy : "Durmuş gözel" näme üçindir ýylgyrdym.
Soňky günlerde bu birki gezek gaýtalandy gyp gyzyl bägül we kagyzda ýene şo iki jümle "Durmuş gözel"Bu gülleriň eýesi kimdigne gaty
gyzyklanýadym.günleriň birinde oýanyp penjireden köça seretdim garşymyzdaky dükänyň ap-ak diwaryna her-hil reňklerde ullakan edip ýürek şekili çekilendi,
şekiliň içinde meniň adymyň baş harpy durdy.Iň ajaýyp zat bolsa şo kagyzdaky iki jümle hem ýazyk durdy "Durmuş gözel".Men indi hemişe şo gizlin oglan hakda oýlaýardym.Bahar paslynyň bir gününde
welosipedli aýlanmaga çykypdym, ýöne welosipediň tekerlerni hereketlendirýän zynjyr ýerinden çykypdy.zynjyry ýerine dykjak bolýadym ýöne hiç başaramokdym.
-Uff gaty kyn ekeni nädip düzetsemkäm.
-Belki kömegim gerekdir?
-Ýok özüm!
-Häzir ine şeýtmeli,ana boldy.
-Mmmmmm sagboluň.
-baş üstüne.
Ol ýigit öz welosipedine münüp nähilidir bir ýakymly sazy sykylyk edip çalyp menden uzaklaşdy.Men bolsa onuň yzyndan biraz seredip galdym.
Şondan soň ýene günleriň birinde men ol bul işler bilen bolup juda gijä galyp gitdim.
-Eeeýýý indi nädip gitsemkäm.
-Belki kömegim gerekdir?
-aýýo özüm.
-Bu ýagyş häli-bäri goýmaýa.
-Näme meni maşynyňuyzda öýüme çenli eltip goýjakmyň?
-Mende mundan hem gowy pikir bar.Ine
-Bu näme ak we gülgüne reňkli saýawanlarmy?
-Bahar aýynda ýagyş ýagýan wagty pyýada ýöremek hasam gowy.
-hihi dogry aýtýaňyz.Birzat sorasam bolýamy?
-Bolýa.
-Siz ýoluňyzda duşan herbir şeýle gyza kömek etýäňizmi?
-Herbirine däl hemmesine.

Meniň öýümiň aýlawyna geldik.Eger ol meni tanamaýan bolsa bilmezdi meniň öýüme ýakynlaşanymyzy.Hawa bu şol oglan.
-Pikirimçe öýüňiz bu tarapda bolsa gerek,çünki aňyrky tarapda şypahana we birnäçe binalar bar we birki sany öý bar diňe.
ýalňyşmasam dogry gidip barýas.
-Hawa az galdy.Aýdyň hany Durmuşy nähili taryplaýaňyz.
-oýlamagyma görä bu häzir nä orun sorag.
-hmmmmm.Indi özüm giderin size ullakan sagbolsun aýtýaryn.
-saýawan sizde galybersin maňa ak reňki ýaraýa.

Eý Allam ol meniň gülgüne reňki halaýanymam bilýän ekeni.

-Meýli onda men gideýin.Görüşýänçäk
-Heý soragyma jogap bermediňiz.
-"Durmuş gözel"

Bu mümkin däl.Ertesi günden başlap näme sebäpdendir gül gelmesini goýdy.Ol ýigit hakynda gije-gündiz oýlardym ýöne
bägüllerden-de ol oglandan-da habar ýokdy. Şu bir näçe gün içinde aglaýanymy hem bilmeýädim.Hawa söýüp galypdym.

Dowamy bar....

Terjime eden:@Pikir(Yusup Durdyyevv)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gözel 1 bölüm.(Hekaýa)