tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gözel 2 bölüm (hekaýa)


Durmuş gözel 2 bölüm (hekaýa)

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Durmuş gözel 2 bölüm (hekaýa)
Günler geçip ahyry şo garaşýan ýigidimiň sesini eştdim.
-Salam.
-Salam.
-Belki biraz aýlanyp geleris.
-Bahar aýlarynda ýagyşsyz howada gezmegem gyzyklymy.
-Elbetde.Ine bu Gyzyl Bägüller saňa.Kagyzy gözleýäňmi?
-Hawa.
-Ine ol.
Diýip oglan eliniň aýasyny açdy onuň aýasynda dürli boýaglar bilen ýazylan şo iki jümle bardy.
"Durmuş gözel"
Soňky günler edil süýji düýş ýaly gaty tiz geçýärdi.Men ýigit söýýändigini aýdansoň özümiňem ony söýýänligimi aňdym.
Çyndan hem Durmuş biziň gözel we gaty gyzykly görünýärdi.Haçanlardyr garaşan hyýalymdaky söýgi amala aşanyna juda begenýärdim.
Juda hem owadan söýgüdi bu.Ol Suratkeşdi ,maňa gaty owadan tebigatyň gözelliklerni görkezerdi.Edil ertekiler älemine düşüp galan
ýaly şeýlebir söýülip ýaşaýardym.Ol maňa portret sowgat etdi,meniň suratymy juda nepis we owadan edip çekipdi.
-Waaý minnetdar ullakan,juda owadan bolupdyr.Näme üçin men bulutlaryň arasynda durun?
-Çünki sen meniň perişdäm .
Güýz gelensoň bir güni hemişeki duşuşýan seýilgähimize geldik.
-Näme boldy dynçlykmy?
-Duşuşygmyz bardygny unudypdyryn ,bagyşla ezizim.
-şonça wagtlap ýarym minuda gijä galmandyňyz näme üçin beýle boldy,näme üçin birden beýle boldy?
-Üns berme käwagt şeýle-de bolaýýar.
-Näme üçin beýle ýöreýäňiz,aýagyňyz agyrýamy?
-hawa welosipedden ýykyldym.
-Özüňize gowja serediňdä.
-Bolýa perişdäm.
Şo wagt näme üçin ýüregim başgaça urdy,Belki şo gün biziň iň soňky gezek bile oturanymyzy aňandyryn.
-Oňa näme boldy?
-Ol oglana ýöremek mümkin däldigini duýdurypdyk,ýöne ol düýn hassahanadan gaçyp gidipdir.Ine ahyry ol aýaklaryny duýmaýar ynan!
Doktoryň sözleri gulagymda ýaňlanýardy we gözümden durman gözýaş akýardy.
-Bilýäňmi seni birinji görenimde mekdepde 7 nji synpda okaýardym şo wagt saçyňa gülgüne lenta dakyp ýöreýädiň,gaty owadandyň,
seň bilen bagtly durmuş geçirerin öýtýärdim.seret barybir Ýazgyda ýazylany bolýan ekeni halyma seret.
-Bes ediň.gözlerime ynanyp bilemok.
-Aglama,gel hany ýanyma saňa bir möhüm zady aýdaýyn.Haçan durmuşdan ýa-da birzatdan ýadasaň,birini göresiň gelse gözýaşlaryňy ine şeýdip süpür sebäbi "Durmuş gözel".
-Men barybir ömürlik siz bilen bolaryn.
Ertesi gün ony daňdan Germaniýa alyp gidendiklerini aýtdylar.Ol maňa bir buket bägül goýup gidipdir,men ondaky kagyzy açamda ellerim titreýärdi.nda şeýle zatlar ýazyklydy:
-Bilýäňmi doktorlar meň diri galmagyma ynam ýok diýdiler.Insult howpy günden-güne beterleşjekdigini aýtdylar.Sen meni barybir taşlap gitmezdiň,men bolsa seň bagtly bolmagyňy isleýän.
Men juda uzaklara gidip barýan.Bilýäň dämi seni juda söýýan,eger sen meni birazajyk bolsada söýýän bolsaň haýyş meň üçinem bagtly drmuşda ýaşa.Hijem aglama ,sen aglaýan wagtyň meň ýüregim agyrar.
Meň üçin bolsa Durmuş barybir gözel.

Dowamy bar.............................

Terjime eden: @Pikir (Yusup Durdyyevv)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gözel 2 bölüm (hekaýa)