tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gozel 3 bolum (hekaya)


Durmuş gozel 3 bolum (hekaya)

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Durmuş gozel 3 bolum (hekaya)
Bu wakadan soň 2 ýyl onuň hatyrasy bilen ýaşadym,ýöne soňy bilen onuň aýdyşy ýaly ýaşap başladym.Bir oglana durmuşa çykdym emma hyýallarmyň düýbünde öňki bolan zatlar hökmi rowanlyk sürýärdi.
Perzendim bolandan soň köp wagt ötmänkä ýanýoldaşym awto heläkçilik sebapli dünýäden göz ýumdy.Ýene men gözýaşlaryma gark boldum.Aradan 4 ýyl wagt ötüpdir.Indi dumuşymdaky barlygym gyzym we hatyralarymdy.
Bilýäňizmi bu gün öňki günleri ýatlap ýüregim başgaça urdy we men şirin hatyralar atly gutymy açdym.Meniň portredim,şo gülgüne saýawan,kagyzlardaku jümleler , hemmesini bir birden görüp çykdym.Gynansakda
ol indi gelmeýä meýli nämehem ederdik bu durmuş ahyry.
-Eje Haçan durmuşdan ýa-da birzatdan ýadasaňyz,birini göresiňiz gelse özýaşlaryňyzy ine şeýdip süpüriň.
-Muny kim?Kim aýtdy?
-Bir adam ejeňi hijem aglatma diýdi ,surat çekmegem öwretdi.
Çyndan hem,çyndan hem ol diri bolsa.Ertesi güni gyzymyň çagalar bagyna bardyp surat mugallymyny soradym.Mana bir otagy görkezdiler men oňa giremde burçda duran täze çekilen suraty tanadym .Hawa ol haçanlardyr dükänyň
ak diwaryna çekilen ýürek şekilidi.
-Belki kömegim gerekdir.
-Siz?Ýöne nädip?
-Men Berlinde 2 ýyl bejergi aldym onsoň 1 ýyl maýyplar arabasy bilen ýaşadym.
Men gözlerime ynanyp bilemok diýip aglap başladym.
-Haçan durmuşdan ýa-da birzatdan ýadasaň,birini göresiň gelse gözýaşlaryňy ine şeýdip süpür çünki "Durmuş gözel"

Soňy.

Terjime eden: @Pikir (Yusup Durdyyevv)

Herbir ýaşaýan günümize şükür edeliň dostlar çünki "Durmuş gözel"

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Durmuş gozel 3 bolum (hekaya)