tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » INTERNET TORYNDA GIZLINLIGI (ANONIMLIGI) SAKLAMAGYÑ USULLARY


INTERNET TORYNDA GIZLINLIGI (ANONIMLIGI) SAKLAMAGYÑ USULLARY

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

INTERNET TORYNDA GIZLINLIGI (ANONIMLIGI) SAKLAMAGYÑ USULLARY WE PROGRAMALARY

Internetde maglumatlary goramak iň möhüm meseleleriň biridir. Biz internetde has köp wagt geçirýäris we has köp şahsy maglumatlary şol ýerde goýýarys. Bu maglumatlar kiber jenaýatçylar tarapyndan ulanylyp bilner. Internetde barlygyňyzy hakykatdanam gizlemegiň hiç hili usuly ýok bolsa-da, bu siz hakda maglumat ýygnamak işini çynlakaý kynlaşdyryp biler.

1. Anonimligi (gizlinligi) onlaýn ýagdaýda saklamagyň ýollary

1. Ygtyýarly adamlar
Proksi, kiçi ýerli tor bilen internetiň arasynda araçy hökmünde çykyş edýän serwerdir. Internet ulanyjylarynyň köpüsi, IP salgylaryny gizlemek ýa-da zerur bolanda sebit bilen çäklendirilen mazmuna girmek üçin proksi-lere bil baglaýarlar. Proksi hyzmatlarynyň köpüsi mugt, ýöne tölegli proksi hem bar.

2. Tor
Tor, sogan marşruty diýlip atlandyrylýan ikinji nesli amala aşyrmak üçin mugt we açyk programma üpjünçiligi. Bu, diňlemekden goralýan anonim tor birikmesini döretmäge mümkinçilik berýän proksi serwer ulgamy.

3. VPN
VPN hakyky IP adresiňizi gizlemäge we hiç kim sizi yzarlap bilmez ýaly internet traffigini şifrlemäge mümkinçilik berýän näbelli serfing hyzmatydyr. Ulanylyşy aňsatlygy sebäpli, VPN näbelli serfingiň iň meşhur usullaryndan biri hasaplanýar.

4. Habar şifrlemek
Maglumatlaryň syzmagy, iň köp ýaýran onlaýn gizlinlik meseleleriniň biridir. Maglumatlaryňyzyň we hat alyşmalaryňyzyň gizlinligini saklamak üçin habarlaryň soňundan şifrlenen programmany guruň. Gizlin saklanmagy wada berýän programmalaryň arasynda Telegram, Signal we Toz bar.

5. Şifrlenen e-poçta ulanyň
Elbetde, Gmail ýa-da Yandex.Mail ýaly hyzmatlar anonimligi üpjün edip bilmez. Alternatiwalaryň arasynda: Tutanota, doly kodlanan poçta gutusy bolan programma. Başga bir wariant ProtonMail. Hyzmat şifrlenen e-poçta hasaplaryny hödürleýär, hasap açanyňyzda şahsy maglumatlary talap etmeýär. Şeýle-de bolsa, mugt meýilnama e-poçtalary saklamak üçin bary-ýogy 500 MB hödürleýär.

6. Geolokasiýany öçüriň
Google ýaly sosial ulgamlaryň ýa-da sahypalaryň hemmesi diýen ýaly enjamyňyzyň ýerleşýän ýerini yzarlaýar. Bu maglumatlary has şahsylaşdyrylan hyzmatlary bermek üçin ulanýandyklaryna garamazdan, tehnologiýa ägirt hyzmatdaşlarynyň hem bu maglumata girip bilýändikleri aýdyňdyr.

7. Jübi programmalarynda giriş derejesini barlaň
Jübi enjamyňyzdaky ähli programmalar diýen ýaly smartfonyňyzyň iň bolmanda bir funksiýasyna girmek üçin rugsat soraýar. Köplenç munuň dogry boljakdygyna garamazdan, käwagt programmalar gaty çylşyrymly bolup biler. Mysal üçin, käwagt programmalar hakyky wagtda ýerleşýän ýeriňizi görkezmegi, suratlara ýa-da aragatnaşyk sanawyna girmegi talap edýär.

8. Kriptokurluşlar
“Cryptocurrency” -iň kesgitleýji aýratynlyklaryndan biri anonim hasaplanýar: ulanyjy amallary tamamlamak üçin şahsy maglumatlary bermeli däl. Şeýlelik bilen, “Bitcoin blockchain” -de iberijileriň atlary we familiýalary ýazylman, gapjyklaryň sanly salgylary we zatlaryň mukdary ýazylýar.

IP adresi bilen näme tapyp bilerin?

Dürli sebäplere görä, setdäki ulanyjylar anonimleşdirmek gurallaryny ulanýarlar. Bu makalada IP we näme üçin şöhle saçmaly däldigiňiz barada söhbet ediler. Mundan başga-da, IP adresi barada belli bir maglumat almaga mümkinçilik berýän mugt hyzmatlary seljereris.
Bu makala diňe maglumat maksatly we herekete çagyryş bermeýär. Informationhli maglumatlar okyjylary bikanun hereketlerden goramaga gönükdirilendir.
http://htmlweb.ru
Bir ýurdy, käte şäheri we etraby kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Mundan başga-da, Whois serweri bilen maglumat bar. Bu bölümde üpjün ediji hakda maglumat, şeýle hem telefon belgisi we abuz üçin poçta tapyp bilersiňiz.
http://getipintel.net
Hyzmat 0-dan 1-e çenli şkalada, anonimleşdirmek gurallaryny ulanmagyň ähtimallygyny kesgitleýär.
http://ipqualityscore.com/user ... ookup Barlamak üçin mugt hasaba alynmaly. Bu hyzmaty ulanyp, proksi, VPN ýa-da TOR ulanmak barada maglumat alyp bilersiňiz.
http://iknowwhatyoudownload.com/en/peer/ Torrent yzarlaýjylarynyň ulanylyşy barada maglumat almak üçin çeşme. Şeýlelik bilen, ulanyjynyň soňky birnäçe aýyň içinde torrent arkaly näme göçürip alýandygyny bilip bilersiňiz. Infectedokanç baglanyşyk döredip, ony “pidanyň” ýanyna iberip bolýar. Ondan soň göçürilen faýllaryň sanawyna tomaşa edip bilersiňiz.
IP adresleri bilen işlemek üçin programma üpjünçiliginiň goşmaça sanawy:
XSpider 7.7. Portlary barlaýar we analiz edýär. Işli portlar we gowşak ýerler barada maglumat alyp bilersiňiz.

Kölegäniň howpsuzlyk skaneri. Ulgamyň barlagyny geçirýär. Operasiýa ulgamyny, maşynyň adyny we kompýuterdäki senäni we wagty kesgitleýär.

Şeýlelik bilen, ulanyjylar hakda maglumatlaryň doly toplumyna eýe bolup, dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner. Mysal üçin, käbir aldawçylar tejribesiz ulanyjylary şantaj etmäge synanyşýarlar. Torrent arkaly göçürilen faýllaryň sanawynyň arasynda (http://iknowwhatyoudownload.com/en/peer barlap bilersiňiz) uly ýaşly wideolar we beýleki dürli formatlar bolup biler. Ulanyjylaryň bu maglumatlary başga biriniň görmegini islemegi gaty ähtimal.

IP adresi baradaky ähli maglumatlary ulanmagyň ýene 100 dürli usuly hakda pikir edip bilersiňiz. Makalanyň düýp manysy, IP adresi ýakmak däl. Munuň üçin baglanyşyklara basmaň, dürli hyzmatlara giriň we tassyklanmadyk programma üpjünçiligini ulanmaň. Bu maksatlar üçin wirtual maşyn ulanyp bilersiňiz.

@Pikir (Yusup Durdyyevv)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » INTERNET TORYNDA GIZLINLIGI (ANONIMLIGI) SAKLAMAGYÑ USULLARY