tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?!


Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?!

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?!

Bu makalanyň kömegi bilen, halaýan Telefon (gadjetiňizi, smartfonlaryñyzy) eýýäm ýitiren bolsaňyz ýa-da şeýle boljakdygyna gorkýan bolsaňyz, size kömek etjek bolaryn.

Smartfony ýitirmek iň kyn mesele däl. Bunyň görnüşleri: ony ýitirip bilersiňiz ýa-da sizden ogurlap bilerler. Birinjiden - Telefon bilen birlikde, iň möhüm hyzmatlar hatda dostlaryňyza görkezip bolmaýan şahsy suratlary, kredit kartoçkalary, bellikleriňizi we eliňizde iň şahsy enjamyňyzda bolan maglumatlary size garşy ulanyp bilmezligi üçin, onuň howpsuzlygy barada öňünden alada etmeli, ýitirim bolsa zerur çäreleri görmeli. Bu makalada ogurlanan telefony nädip tapmalydygyny we gözlemek mümkin boldugyça aňsat bolar ýaly öňünden näme edilmelidigini düşündirýän. Şeýle hem, telefonyňyzy ýitiren bolsaňyz näme etmelidigiňizi aýdýan.

Düşündiriş: "Sazlamalar" -daky menýu elementlerini we Android-de beýleki programmalary beýan edende, diňe özbaşdak bahalar ulanylýar. Munuň sebäbi dürli öndürijileriň düýbünden başga usullar bilen bir ýa-da başga bir mümkinçilik çagyryp biljekdigi bilen baglanyşykly. Materialyň maksady, mundan beýläkki hereketler üçin ugur görkezmekdir.
Jübi enjamynyň howpsuzlygyny nädip ýokarlandyrmaly?
Hawa, hiç kim halaýan enjamyny ýitirmek islemeýär, ýöne şeýle ýagdaý göni manyda hemmeler bilen bolup biler. Kafedäki stoluň üstündäki smartfony ýatdan çykaryp, onuň üçin gaýdyp gelip, onuň ýokdugyna göz ýetirip bilersiňiz. Gysga wagtda metroda ýykylanda kiçijik enjam jübiňizden çykarylyp bilner. Söwda merkeziniň golaýyndaky awtoduralgada awtoulagda penjireler döwülse ýa-da awtoulag duralgasyna münüp, kimdir biri ýatdan çykaryp bilýän. Ondan soň howsala düşüp bilersiňiz, ýöne dynç almak we aç-açan dogry çäreleri görmek üçin şeýle ýagdaýa öňünden taýýarlanmak has gowudyr.

Güýçli parol düzüň. Köpler biometrik tassyklamak: barmak yzy datçigi we fiziognomiýa skaneri sebäpli öz telefonlarynyň iň ýokary derejede howpsuzdygyna ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, şowsuz ýüz we el-aýak tanandan soň, smartfonyň hökman parol sorajakdygyny ýatdan çykarýarlar. Ygtybarlylygy bilen hemmeler biynjalyk däl, sebäbi aslynda ony ulanmaýarlar - bu ýalňyşlyk. Smartfonyňyzda ygtybarly parol gurulmalydyr - sanlaryň, dürli harplaryň we ýörite nyşanlaryň iň oňat utgaşmasy.

Android-de:

● açyk smartfon sazlamalary;
● howpsuzlyk sazlamalary bölümine geçiň;
● ekranyň gulp menýusyny giňeltmek;
● Parol bilen elementi tapyň we ony çylşyrymly edip düzüň.

IPhone-da:

● "Sazlamalar" açyň;
● “Face ID we parol kody” bölümine giriň;
● “Parol koduny üýtgetmek” düwmesine basyň;
● çylşyrymly parol düzüň.

Bu ýagdaýda biometrik tassyklamagyň serişdeleriniň hem möhümdigine düşünmek möhümdir. Ýöne ulanyjynyň amatlylygy üçin we telefonyny goramak üçin her gezek parol girizmek islemeýän bolsaňyz, barmak yzy datçigini we ýüz skanerini açmak has gowudyr.

Enjam gözlegini açyň. Islendik operasiýa ulgamyny işleýän häzirki zaman smartfonlarynda mümkindir. Ony ulanyp, garaşylmadyk ýagdaýda bolup biläýjek, näbelli bir ýerde ýitip gidýän bolsa, enjamyňyzyň ýerleşýän ýerini kartada yzarlap bilersiňiz. Bu aýratynlyk, ýitirilenden ýa-da ogurlanandan soň ykjam enjamyňyzy tapyp bilmek ähtimallygyny ep-esli ýokarlandyrar. Mundan başga-da, bu funksiýanyň kömegi bilen enjamyňyzy blokirläp, ony tapýan adama habar iberip, enjamyňyzy koordinatlaryňyz bilen tölegli yzyna gaýtaryp bermegiňizi haýyş edip bilersiňiz.

Android-de:

● açyk smartfon sazlamalary;
● howpsuzlyk sazlamalary bölümine geçiň;
● “Enjamy tapmak” funksiýasyny tapyň;
● işjeňdigine göz ýetiriň.

IPhone-da:

● "Sazlamalar" açyň;
● Hasap bölümine geçiň;
● Lokator menýusyny giňeldiň
“iPhone tap” atly funksiýany işjeňleşdiriň.

Goşulan enjam gözlegi, ony yzyna gaýtaryp biljekdigiňizi kepillendirmeýär. Mysal üçin, bir telefon sizden ogurlanan bolsa, ony tutuşlygyna satmak ähtimallygy ýok - şol bir esasy tagtany zyňyp, böleklere bölmek has aňsat. Emma enjam ýeterlik adamyň elinde bolsa, ony yzyna alyp bolar.

Ätiýaçlyk nusgasyny işjeňleşdiriň. “IPhone” -dan tapawutlylykda, “Android” -iň köplenç doly ätiýaçlyk ulgamy ýok. Şeýle-de bolsa, meseleleriň köpüsini ýapjak markaly Google programmalaryny ulanyp bilersiňiz. Mundan başga-da, indi möhüm maglumatlaryň bulut saklanyşy barada gürleşýäris, bu, birinjiden, islendik telefondaky ähli zerur maglumatlary dikeltmäge mümkinçilik berýär we ikinjiden, ykjam enjamy kompýutere birikdirmegiň hemişe zerurlygy ýoklugy sebäpli has yzygiderli amala aşyrylýar.

Android-de:

● suratlaryň we klipleriň ätiýaçlyk nusgalary Google Suratlarynda iň gowusydyr;
● beýleki maglumatlaryň ätiýaçlyk nusgalary bilen "Google Drive" -a kömek eder;
● telefon sazlamalary we beýleki maglumatlar "Ätiýaçlyk" funksiýasyny "Sazlamalardan" saklamaga kömek eder.

IPhone-da:

● "Sazlamalar" açyň;
● Hasap bölümine geçiň;
● ICloud menýusyny giňeldiň
"Ätiýaçlyk" saýlaň we açyň.

Maglumatlaryňyzy saklamak üçin, size amatly bolup biljek başga wariantlary hem ulanyp bilersiňiz. Mysal üçin, köpüsi iň möhüm resminamalaryny Dropbox-da we beýleki bulut hyzmatlarynda saklaýarlar we programmalarda we enjam sazlamalarynda maglumatlaryň howpsuzlygy barada alada etmeýärler.

Smartfonyňyzyň IMEI-ni ýazdyryň. Belli bir telefony kesgitlemek üçin ulanylýan özboluşly 15 sanly kod hakda. Adatça gutusynda, şeýle hem "Sazlamalar" daky "Enjam hakda" menýusyna ýazylýar. Şeýle hem, “Telefon” jaň edijisine “* # 06 #” kombinasiýasyny girizip bolýar. Hakykat, bu kod, ilkinji nobatda, ýitirilen ýa-da ogurlanan ykjam enjam gözlemek üçin birikdirmek kararyna gelseňiz, polisiýa bölüminden soralar. Şeýle hem, hukugyň eýesidigiňizi tassyklaýan çek we beýleki resminamalary saklamak has gowudyr.

Telefon ýitirilen ýa-da ogurlanan bolsa näme etmeli.

Ilki bilen, jübi telefonyňyza jaň etmek zyýany ýok. Bir tarapdan, enjamyň ýassyklaryň aşagynda bolmagy ähtimal, ony düşekde tapyp bilmersiňiz. Başga bir tarapdan, enjamy tapan adam ony size gaýtaryp bermek isläp biler, emma parol bilen goralanlygy sebäpli gulpuny açyp hem bilmez. Şeýle-de bolsa, enjamyň eýýäm ýanyndadygyny aýtmak üçin gelýän jaňa hiç hili kynçylyksyz jogap berip biler we şowuna bolsa, hatda sylagsyz hem bermäge taýyn. Dürli ýagdaýlar bar, ýöne hakykatdanam möhümdir.

Ikinjiden, ýitirilen enjamy özüňiz tapmak üçin, onuň üstünde ses çalmaga synanyşmalysyňyz - enjamy köplenç sessiz ulanýan bolsaňyz we gelýän jaň bilen jogap berseňiz has möhümdir. Bu köplenç şol bir akylly sagadyň kömegi bilen amala aşyrylyp bilner - mysal üçin, “Apple Watch” -de şeýle funksiýa “Dolandyryş merkezinde” ýerleşýär. Edil şonuň ýaly, ýokarda tekstde ara alnyp maslahatlaşylan gadget gözleg hyzmatlarynyň kömegi bilen hem edilip bilner - bu iPhone-da, Android operasiýa ulgamyny işleýän enjamda-da işleýär.

Android-de:

● islendik enjamdan bu sahypa:

http://android.com/find

giriň we Google hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● "Çagyryş" düwmesine basyň;
● telefonyñ reaksiýasyna garaşyň.

IPhone-da:

● islendik enjamdan bu sahypa giriň:

http://icloud.com/find

we Apple ID hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● "Ses çal" düwmesine basyň;
● telefon reaksiýasyna garaşyň.

Üçünjiden, enjamy ses bilen ýakyn ýerde tapyp bilmeseňiz, ony blokirlemek möhümdir. Bu, esasanam, smartfona girjek bolsaňyz dogry, ýöne simiň beýleki ujunda gelýän jaňy hökman ret edýärsiňiz. Bu ýagdaýda enjamyň hüjümçileriň elindedigi we enjamyň kanuny eýesi bilen berk gepleşik geçirmek niýetiniň ýokdugy äşgärdir. Bu ýagdaýda şahsy maglumatlaryňyzy goramak meselesi: resminamalar, suratlar, ýazgylar aktual bolýar. “Android” operasiýa ulgamyna esaslanýan enjam, şeýle hem “iPhone” internet arkaly aňsatlyk bilen blokirlenip bilner.

Android-da:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://android.com/find

giriň we Google hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● “Maglumatlaryň blokirlemesini we pozulmagyny sazlaň” düwmesine basyň;
● enjamy kimiň tapjakdygy barada maglumatlary giriziň.

IPhone-da:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://icloud.com/find

giriň we Apple ID hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● "ogurlandy tertip" düwmesine basyň;
enjamy kimiň tapjakdygy barada maglumatlary giriziň.

Dördünjiden, telefony gulplandan soň, ýerini üýtgedip, onuň hereketine gözegçilik edip bilersiňiz. Bu funksiýanyň diňe enjamda geolokasiýany kesgitlemek funksiýasy işjeň bolsa işlejekdigine düşünmek möhümdir. Mundan başga-da, hüjümçiniň enjamy tapandan soň derrew öçürmäge synanyşjakdygyna düşünmek hem möhümdir. Bu ýagdaýda enjamyň iň soňky ýerleşýän ýeri, iPhone we Android üçin degişli hyzmatlarda görkeziler. Goşulandan soň, elbetde täzelener.

Android-de:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://android.com/find

giriň we Google hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● gadjetiň ýerleşýän ýerini yzarlaň.

IPhone-da:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://icloud.com/find

giriň we Apple ID
● hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● gadjetiň ýerleşýän ýerini yzarlaň.

Bäşinjiden, bu ädimde polisiýa we zerur bolsa ykjam operatora enjamyň ýitirilendigi barada habar berilip bilner. Enjam eýýäm gulplandy, ýerleşýän ýeri, bölekleýin bolsa-da, yzarlanýar. Hüjümçiniň möhüm maglumatlara girip bilmegi gaty ähtimal.

Altynjy, uly umyt tapmasaňyz, ondan maglumatlary pozup bilersiňiz. Hüjümçiniň olara girip bilmezligi üçin bu zerurdyr. Jemgyýet, Android-den goramagyň iOS-dan has aňsatdygyna ynanýar. Şeýle-de bolsa, tejribe “iPhone” -yň döwülendigini görkezýär. Telefony diňe mümkin boldugyça ätiýaçlyk eden bolsaňyz, maglumatlaryňyzy yzyna gaýtaryp biljekdigiňizi göz öňünde tutmalysyňyz. Şonuň üçin tekstdäki ýokardaky meselä aýratyn üns berildi - ätiýaçlyk nusgalar elinde iň täze maglumat toplumy bolmagy üçin onlaýn görnüşde edilýär.

Android-de:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://android.com/find

giriň we Google hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● “Maglumatlaryň blokirlemesini we pozulmagyny sazlaň” düwmesine basyň;
● maglumatlary pozuň.

IPhone-da:

● islendik enjamdan bu sahypa

http://icloud.com/find

giriň we Apple ID hasaby maglumatlaryňyzy giriziň;
● ýitirilen enjamy saýlaň;
● "iPhone öçürmek" düwmesine basyň;
● maglumatlary pozuň.

Ondan soň, esasy hasaplardan parollary üýtgetmek hem maslahat berilýär - hasaplaryňyzyň haýsydyr birinde şübheli işe üns berseňiz, bu aýratyn möhümdir. Adatça, olar hakda e-poçta arkaly habar iberilýär.

Makalany taýýarlamakda “Android Authority” materiallary ulanyldy:
@pikir (Yusup Durdyyevv)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Telefon ogurlandy: Ýitirilmänkä näme etmeli we näme etmelidi?!