tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar - \"Altyn top\"


Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar - \"Altyn top\"

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Men siziň bilen ýene bir hekaýany paýlaşmakçy: Şäheriň çetiräginde, asudalyk ýerde iki maşgala goňşy bolup ýaşaýadylar. Olardan biri örän gurply, maddy taýdan oňat ýaşaýardy, ýagny, Bibi bilen ýanýoldaşy Myrat. Goňşulary bolsa, olaryň tersine garypdy, ýagny, Maral bilen Geldi. Şeýle bolmagyna garamazdan, garyp maşgala örän şat ýaşaýardy, olary ynsanlar bagtly hasap edýärdiler. Sebäbi olar hemişe Biribara “bereniňe şükür” diýip, kanagat bildirýär we şükür edýärdiler. Ýüzleri hemişe gülerdi. Özlerini beýleki ynsanlara garşy hemişe oňat alyp barardylar, şol sebäpli-de, hormata mynasyp hem görülýärdiler. Baý goňşulary hormatlanýan hem bolsalar, şeýle bir şadyýan ýaşap baranokdylar. Bagtly bolmazlyklarynyň sebäbini öwrenmek isleýärdiler Bibi we Myrat. Iň sopunda Bibi goňşusy Maralyň ýanyna gidip, ondan nädip bagtly bolup biljeklerini soramagy makul gördi. Gidip sorady. Şonda Maral özleriniň “altyn toplarynyň” barlygyny, ýadaw we gamgynlyklarynda şol “top” bilen oýnap şatlanýandyklaryny aýdypdy. Şeýlelik bilen hem olaryň bagtly bolmaklarynyň sebäbi ýüze çykypdy. Bibi hem derrew öýüne gelip, baý bolan ärine altyndan bir top satyn aldyrdy. Olar tukatlyklarynda şol top bilen oýnamaga başladylar. Olar şoňa seretmezden, ýene-de şadyýan bolup bilenokdylar. Bibi ýene Maralyň ýanyna baryp, ýagdaýy oňa bildirdi we maslahat sorady. Maral bolsa oňa “altyn toplarynyň” gymmat baha daş däl-de, öz çagalarydygyny aýtdy. Muny eşiden Bibi öz eden säwligine göz ýetirdi. Şonda ol öz içinden şeýle diýdi:”Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar “ diýip, örän dogry aýdan ekeniler ata-babalarymyz!

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Hekaýalar » Çagaly öý bazar, çagasyz öý mazar - \"Altyn top\"