tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Täsin bloglar » Tasın Maglumatlar


Tasın Maglumatlar

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

DÜNÝÄDÄKI IŇ GYZYKLY MAGLUMATLAR
Mahabat

1

Buzluklar we buz örtükleri dünýädäki süýji suwlaryň 69 göterimini tutýar.

Alýaskadaky buzlukMaridaw / Şutterstok

“Krizisdäki suw: Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geologiýa gözleg gullugy” (USGS) arkaly dünýädäki süýji suw çeşmelerine gollanma, dünýädäki suwuň umumy mukdarynyň 96 göteriminden gowragy okeanlarda saklanýar. Şeýle-de bolsa, bu ilkinji nobatda duzly suw. Dünýädäki süýji suwlaryň esasy bölegini tapmak üçin polýuslara ýöremeli, sebäbi onuň 68,7% -i buz buzlarynda, hemişelik garlarda we buzluklarda ýerleşýär. Poçta gutyňyza iberilen has köp maglumat üçin gündelik habarlarymyza ýazylyň.

2
Earther ýüzünde iň çalt öwüsýän ýel sagatda 253 mil boldy.

Windel turbinalary.classen / Shutterstock

Şlýapalaryňyza ýapyşyň, sebäbi bu ortaça ýel tupany däl. 1996-njy ýylda Awstraliýanyň Barrow adasynyň kenaryna Oliwiýa atly tropiki siklon şeýle bir güýç bilen hüjüm edip, ajaýyp rekord goýdy. Howa kanalynyň habaryna görä, "Oliwiýanyň gözi 1934-nji ýylda Nýu-Hempşiriň Waşington dagynda 231 mil / s tizlik bilen geçen ýel rekordyndan geçip, iň ýokary derejesi 253 mil / s tizlikli bäş sekuntda ýel öwüsdi.

Mahabat

3
Europeewropadaky soňky guraklyk 2100 ýylyň içinde iň erbet boldy.

"Gaty guraklyk, açyk suwarmagy çäklendiriň" diýlen ýol belgisi Jozef Sohm / Shutterstock

2015ewropa 2015-nji ýyldan bäri uly guraklyga sebäp bolan çynlakaý gurak jadylary we aşa yssylygy başdan geçirýär. Kembrij uniwersitetiniň ýolbaşçylygynda geçirilen gözlegler (we Milli Okean we Atmosfera Dolandyryşy web sahypasynda çap edildi) sebäbini anyklamak üçin müňlerçe ýyl bäri döredilen Merkezi Europeewropadaky köne Europeanewropa dub agaçlarynyň halkalaryndaky izotoplara seredildi. EurekAlert-iň habaryna görä, gury jadygöýleriň "adam tarapyndan döredilen howanyň üýtgemeginiň we uçar akymynyň üýtgemeginiň netijesidir"!

4
Rainlemgoşary görmek üçin dünýäniň iň gowy ýeri Gawaýide.

Gawaýide goşa älemgoşar Feliks Nendzig / Shutterstock

Rainlemgoşar bilen gyzyklanýan bolsaňyz we ajaýyp hadysany doldurmak isleseňiz, Gawaýi ştatyndan başga bir zat gözlemäň. Amerikan Meteorologiýa Jemgyýeti tarapyndan 2021-nji ýylda neşir edilen gözleg bu sebitdäki "daglaryň, bulutda we ýagyşda ýiti gradiýentleri öndürýändigini, bu älemgoşaryň köp bolmagy üçin açar bolup durýandygyny" belläp geçdi. Howanyň hapalanmagy, polen we köp mukdarda tolkunlar hem älemgoşaryň mukdary we hili barada aýdylanda Gawaýini sanawyň başynda goýmaga kömek edýär.

Mahabat
Grenlandiýada 1,4 km buzuň aşagynda gazylyp alynýan ösümlikler bar.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Täsin bloglar » Tasın Maglumatlar