tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Hushum Biryana


Hushum Biryana

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Aşyk bolup bir enaýy gözele,
Aklym haýran gitdi, huşum birýana,
Janym gurban geljegine, ezelne,
Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Ýeser kaddy jedel gurmuş hüýr bilen,
Gymmatyna ýetip bolmaz zer bilen,
Ylalaşman geçdi ýürek ser bilen,
Içim birýan gitdi, daşym birýana.

Yşk derýa deý kalp deňzine dolup men,
Bilmen dilberimiň köňlün alyp men,
Ýalňyzlykda diwanaýam galyp men,
Göwräm birýan gitdi, başym birýana.

Çekilen ezýetler jandan gitmedi,
Arzuwlardan hergiz möhmüm bitmedi,
Iýen duzum bokurdakdan ötmedi,
Nanym birýan gitdi, aşym birýana.

Salmasyn aşygna mekirlik alyn,
Meger ylham şondan tapmyş kemalyn,
Görenimde ah näzliniň jemalyn,
Gözüm birýan gitdi, gaşym birýana.

Elden bermän ajaýyplyk pursadyn,
Hergiz huzurunda waspyn gursadym,
Gürsüldeýip ýarylsam diýr gursagym,
Demim birýan gitdi, döşüm birýana.

Bogazma çümdürip sungat gylçygyn,
Tebigat oň gaçyrmasyn gelşigin,
Undupdyryn pasyllaryň çalşygyn,
Ýazym birýan gitdi, gyşym birýana.

Tutdugym pygandyr, çekdigim arman,
Ýalňyzlykda şol galyşym özgermän,
Dilnebaryň öwgüsine döz gelmän,
Sözüm birýan gitdi, joşum birýana.

Näler dostlar beýan etsem arzymny,
Perizadym meni görüp ardyndy,
Muhabbetin synlap açdym agzymny,
Dilim birýan gitdi, dişim birýana.

Hyjuw gözüm gapdy sowuldym ýoldan,
Meger yşk halas däl bimatlap aldan,
Tarypyn agtaryp gaçdym mejaldan,
Kuwwat birýan gitdi, işim birýana.

Ýarym, ukybymy belentle-pesle,
Kylan mekirligiň bary hebesle,
Meňzäp barýan barha ýaşuly nesle,
Deňim birýan gitdi, duşum birýana.

Eý jeren peýkamyň uraryn çenläp,
Çünki yhlasymy oturma kemläp,
Wah ýöne sanlarmy bilmedim jemläp,
Onum birýan gitdi, bäşim birýana.

Zerre yşgyň uly gama bermerin,
Özüňden daşlaşyp derde barmaryn,
Ahyrynda sowuryldy harmanym,
Harpyk birýan gitdi, çäşim birýana.

Unutmagyn aşyklygyň däbini,
Aldym telbeligiň aby-tabyny,
Aralykda ýitirdim men awumy,
Tazym birýan gitdi, guşum birýana.

Hurujyň wepaga bekäni ýokdur,
Talaň düşen aklyň dükany ýokdur,
Sergezdan köňlümiň mekany ýokdur,
Süňkim birýan gitdi, läşim birýana.

Aşyk oglan istär tirmek gülünden,
Nebor şirin sözler eştsem diliňden,
Men diýmedim çarhy pelek elinden,
Ömrüm birýan gitdi ýaşym birýana.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Hushum Biryana