tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Wagt


Wagt

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Bankda hasabyňyzyň bardygyny we oňa her gün irden 86400 dollar goşulỳandygyny pikir ediň. Agşama çenli bu puly ulanmaly. Puly ulansaň ulananyň bolmasa köýüp gidýär. Nädersiňiz?! Elbetde, hemmesini sowmaga howlugarsyňyz. Hemmämiz bu WAGT atly bankyň müşderileridiris; Her gün irden 86400 sekunt berilỳär. Bu güni ýagşy işler bilen geçirmeseň gaýdyp gelmýär. Her gün hasabymyz täzeden başlar. Her wagty öz wagtynda harja! Wagt gaçỳar. Her gün üçin iň gowusyny et!  Bir ỳylyň gadyryny bilmek üçin synpyndan galan okuwçydan soraň,  Bir aỳyň gadyryny bilmek üçin 8 aỳlyk çaga dogran eneden soraň,  Bir hepdäniň gadyryny bilmek üçin hepdelik gazet çykarỳandan soraň,  Bir sagadyň gadyryny bilmek üçin duşuşyga garaşỳan ỳaşlardan soraň,  Bir minudyň gadyryny bilmek üçin otla ỳetişmedik ỳolagçdan soraň,  Bir sekundyň gadyryny bilmek üçin awtomobil heläkçiliginden zordan gutulan sürüjiden soraň,  Bir millisekundyň gadyryny bilmek üçin olimpiỳadada kümüş medal alan ylgaỳjydan soraň!!! Her wagty ulan, her minudy aỳratyn adam bilen paỳlaş, wagtyňy dogry, dürs geçir. Unutma! Wagt hiç kim üçin durmaz. Geçen wagt taryh, geljek bolsa bilinmeỳän bir syrdyr. Diňe şu wagtyň özi saňa berlen sowgatdyr. Bu hepde dostluk hepdesi. Dostlar tapylmaz we taýsyz almazdyr. Göwnümize deger, güỳçlendirer we wagtal-wagtal awundyrarlar. Ỳüreklerini bize açar. Dostlaryňa söỳgüňi görkez! Dostluk habaryny hemmelere iber, jogap alsaň, durmuşda dostlaryň barlygy üçin buýsanarsyň. Olara nä derejede mätäçdigiňi we seniň olara nä derejede gerekdigiňi siňe seretseň görersiň ...!

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Wagt