tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Astral syýahata çykylanda adam ölüp bilermi ?


Astral syýahata çykylanda adam ölüp bilermi ?

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Parapsihologiýa ylmynyň ussatlary Astral syýahat barada gaty köp barlag geçirýär. Olaryň birem Astral syýahata çykylanda adamyň ölüp ölmezligi barada. Astral syýahat barada köpüňiz eşdensiňiz. Bilşimiz ýaly ruhumyzyň bedenimizden aýrylyp başga bir Äleme syýahat etmesi. Bu aýrylan ruh Astral bedendir. Adamda 3 beden bolýar.
Astral syýahat çekeleşikli we anyk bir tema bolmadygy üçin internetde gaty köp zat bar bu barada. Olaryň birem Astral syýahata çykylanda adamyň ölüp ölmezligi. Käbiriniň aýtmagyna görä Astral syýahata çykylanda beden has daşa gitse ýada garşylaşylmaýan bir zat bilen garşylaşyp trawmatiki bir ýagdaý geçirse adam ölüp bilýär. Bu barada-da gaty köp zat bar.
Indi by dogrumy ? Gysgaça aýdylanda bu durşuna ýalan bir informasiýadyr. Astral Äleme geçilende beden bilen Astral bedeniň arasynda bir görünmeýän ýüp ýaly bag bolýar. Şo bag esasynda hemme Astral beden hemme ýere syýahat edip gidip bilýär. Bu bag hiç wagt hiç haçan gopmaýar. Astral syýahatda gorkuljak zat ýokdyr. Astral syýahaty etýän kişiniň özi şekillendirýär, ýagny hemme zat öz elinde. Şo sebäpli Astral syýahatda ölüm ýokdyr. Bu adamlary gorkuzmak we ýalan maglumat ýaýratmak arkaly döredilen bir informasiýadyr. Astral syýahatda näme bilen garşylaşylsada, nähili ýagdaý bolsada adam ölmeýär. Şuny unutmaly däldir, Astral syýahat gorkuljak zat däl !

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Astral syýahata çykylanda adam ölüp bilermi ?