tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Göz ýadowlygy nädip geçýär ?


Göz ýadowlygy nädip geçýär ?

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Gözüň dartylmagy üçin edilmeli köp zat bar. Gözüň saglygyna we günüň dowamynda edilýän çärelere seresap bolmak bilen göz ýadawlygyndan dynyp bolýar. Gözüň dartylmagy üçin edilmeli işler aşakdakylar: 20-20-20 düzgüni ulanylmaly. Uzak wagtlap kompýuterde işleýänler, her 20 minutda 20 sekuntlap ​​kompýuteriň ekranyndan 20 metr uzaklykdaky bir zada ünsi jemläp, göz saglygyny gorap bilerler. Smartfona ýa-da kompýutere seredeniňde uzak wagtlap ýalpyldawuk bolmaly. Inkalpyldawuk gözleri nemlendirýändigi sebäpli, guraklygyň öňüni alýar we gözleri gysga wagtlap rahatlandyrýar. Digitalhli sanly önümler gök yşyk çykarýar. Mawy ýagtylyga aşa köp täsir etmek, esasanam gije ýatmazdan ozal, uky gormonynyň bölünip çykmagyna sebäp bolýar. Gözler üçin möhüm bolan ýokary hilli uky üçin, ýatmazdan ozal köp sanly önüme seretmezlik zerurdyr. Göz dynç alyş maşklary, gözüň dartylmagynyň öňüni alýan hereketlerdir. Bu maşklar günüň dowamynda ýygy-ýygydan edilip bilner. Esasanam tomus aýlarynda göni güne seretmek gözüň dartylmagyna we kelle agyrysyna sebäp bolýar. Günlük äýnegi ýa-da şlýapa geýip çykmak göz gabagynyň öňüni alar. Uzak möhletli deňagramsyz we sagdyn iýmitlenme gözüň saglygyna zyýan ýetirýär. Gözleri goldajak iýmitler sarp edilmeli we köp suw içilmeli. Suw, şeýle hem gözüň zerur çyglylygy deňagramlylygyny üpjün edýär. Dynç alýan we kompýuteriň ýagtylygyny ýapýan äýnek geýip bolýar. Kompýuteriň we telefonyň ekranynyň ýagtylygy gözüň ýadamazlygy üçin sazlanmalydyr. Kompýuter bilen gözüň arasyndaky aralyk 60 sm-den az bolmaly däldir. Kompýuterde işleýän wagtyňyz oturmaga we duruşa üns bermeli. Kompýutere ters tarapdan seretmek gözleri ýadadýar. Şonuň üçin ekranyň ýokarsy göz derejesinde bolmaly. Günüň dowamynda geçirilýän ýerdäki yşyklandyryşyň gözleri ýadadýan derejede güýçli bolmazlygy üçin seresap bolmaly. Bularyň hemmesine üns berensoň, arz-şikaýatlary dowam edýänler gözüň ýadawlygyny barlamak üçin lukmana ýüz tutmalydyrlar.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Göz ýadowlygy nädip geçýär ?