tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Men seni söýýädim


Men seni söýýädim

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Myrat güler ýüzli, gaty gowy oglandy. Hiç kimi ynjytmazdy. Elmydama makullap geplärdi. Myrat biriniñ ýekeje ogludy. Ony hemme şäher gowy görýärdi. Myrat hemme kişä kömek ederdi.
Bir gün Myrada jañ geldi:
- Salam dost gowmy men Hemra
- Salam gowy sen nähili Hemra
- Gowylaý, dost bu gün bize geläýdä öýde adam ýok içim gysýa
- Dost ýön...
- Myrat gaýrat et ýöne diýmäy
- Bor dos baraýaryn
Myrat ejesine jañ edip agşam barjagny aýtdy. Ejesi näçe garşy bolsada, ýeke ogylda, göwnüni ýykaslary gelmedi:
- Bor oglum ýöne wagtynda hökman geldin
Myrat taksa münüp dostlaryna ýola rowana boldy. Ýolda gelýärkä bir gyza gözi düşdi. Akja ýüzli, garaja gözli nar deýin gyrmyzja dodakly, wah seretdigiñçe seredesiñ gelýär. Myrat ön beyle owadan gyz görmändi. Dostlarna baryp bolan wakany gürrüñ berdi. Dosty:
- Dos men ol gyzy tanaýan, ady Merjen, owadan söz ýok, ýöne dost köp kişiñ aýtmagyna görä gaty erbet eken, köp adamy aldap pulyny alyp ýör diýäler.
Myrat diñe "Hmm" diýip oñaýdy. Ol gyz barada aýdylýan geplere ünsem berenokdy. Sebäbi Myrat oña aşyk bolupdy. Özem bir bakyşda. Agşam düşdi. Myrat Hemra bilen hoşlaşyp öýune geldi. Agşamam gözüne ibaly uky gelmedi. Diñe şo gyz barada pikirlenip geçdi. Myrat öñ hiç hacan beyle bolmandy. Jahan ýagtylanda bolsa turup nan çayny hem iyman so gyzy goren yerine gitdi. Baryp görse gyz ýok eken. Myrat 1 sagat ýaly garaşdy.Gyrasyna serednde bolsa sülmüräp gaşyn çitip göni Myrada garşy ýöräp gelýärdi. Myrat ondan gözini aýryp bilenokdy. Gyz hakykatdanam biçak owadandy:
- Salam - diýip Myrat zordan dillendi:
- Salam
- Duruñ bagyşlañ, adyñyz nämedi
- Düşünmedim
- Wi ýok adyñyz näme
- Merjen
- Owadan adyñyz bar eken
Merjen çalaja ýylgyryp ýoluny dowam etdi. Myradam oñ yzyndan galmady:
- E siz nirde ýaşaýanyz
- Size name
- Ay yok yone bilesim geldi.
- Sen hakykatdanam gowja oglana menzeyan
Myrat duran yerinden donup galdy. Bu gyzdan beyle soz esderin oytmandi
- Asyl sen nirde yasayan
- Diyarda
- Bay bou gaty dasdan gelipsinda name ucin geldin barik
- Dogrym aytsam - diýip, Myrat biraz sägindi
- Näme
- Dogrym aýtsam
- Aytda näme
- Dogrym aytsam dostym bardy su yerlerde sony gormek üçin gelipdim
- Hmm, dostuñ ady näme
- Hemra
Gyzyñ ýüzi birden ak tam boldy. Birhili bir zat ýadyna düşen dek säginip durdy
- Size näm boldy
- Ýok yok hic zadam dal bagyslan men gitmeli sagbolyn
Myrat hiç zada düşünmedi. Ikilenji gün ýenede şol ýerde garaşyp durdy:
- Ýenede senmi
- Hawa
- Ýene dostyny gormane geldnmi
- Ýok, dogrym aýtsam sizi görmäne geldim
- Näme?
- Wi hawa hawa dostym cagyrdy komeklesmeli eken welin
- Dogrudanam sen adyn name
- Myrat
- Hmm
Her gün Myrat şol ýerde garaşyp, Merjen gelýende şoñ bilen gurlesip giderdi. Myrat gyzy soyupdi. Ol muny Merjene aytmak ucin bir gun gije sol yerik cykmasyny aytdy. Merjen kabul etdi. Merjen agsam baranda:
- Hawa meni name üçin çagyrdyñ
- Merjen men sana bir zat aytmaly
- Ayt
- Dogrym aytsam...
- Uff dine so dogrym aytsam dp otyrsyn aytda derrew
- Merjen men seni söýýän
Indi bular asyk magsukdy. Her gun Myrat Merjene üýtgeşijek sowgatlar alyp bererdi. Parka aýlanardylar. Merjen näme diýse Myrat ýok diýmezdi. Hatda Merjene telefon, gymmat bahaly göwher monjukdyr yuzikler hem alyp berdi. Merjen name diyse Myrat edyardi. Merjenem oña "Sen meniñ durmuşymda iñ gowy oglan, men sensiz oñup bilmerin, seni hiç hiçanam taşlamaryn, senem meni taşlama" diýip gaty köp wada bererdi. Bir gün Myrada agsam dosty Hemra jan etdi:
- Dost Merjeni soýyanmi?
- Kim Merjen
- Myrat bilmedik bolma, meni diñle edil suwagt biziñ ýanmyzdaky kiçi köprä gel
Myrat näme bolanynam soramady. Derrew turup aydylan yere geldi. Wah, gozler näme görýär. Allajan bu näme boldygy.
Merjen koprin gyrasynda yanyndada bir oglan, hatda ol oglan Merjeni ogsap gujaklap dur. Myradyñ gözlerine yaş aylanyp gitdi. Eli bilen kellesini tutyardy. Myrat sessiz aglady. Sebabi beyle zat görerin oydup yatsa tursa pikir etmezdi. Myrat gaharyna cydamady. Yerde yatan tagtany alyp şolara garsy yorap ugrady. Myrat daldiräpdi. Elleri kellesi agyzy titreyärdi. Ol hakyt bir guduzlan doñuz dek bolupdy. Merjen ony goren badyna gowlygyn bolmajagny bildi. Merjen " Myrat dur " diýip ýetişmänkä Myrat elindäki tayagy yañky oglanyn kellesinde pytratdy. Adam yykylyp yere yatdy. Myrat üstüne münüp gygyryp yumruklamaga başlady. Merjen derrew telefony alyp birine jan etdi. Sonam Myrady ayyrmaga cemelesdi:
- Myrat boldy et adam olyar
Myrat dinlanokdy adamy gaty erbet edip uryardy.
Myrat dinlanokdy adamy gaty erbet edip uryardy. Sol barmanada bir yerlerden bir maşyn peyda boldy. Ol masyndan iki sany eli tüpeñli adam düşüp Myradyñ egninden atdy. Tüpeñ ses yañlanyp gitdi. Agaçlara gonan guşlar al asmana göterildi. Sese hemme säher oyandy. Hemra yatan yerinden turup" Myrat ". Myrat yere ýykyldy. Eginden gan çuwdurlip akyardy. Agzy burny gara gandy. Asagynda urlan oglanyn hem agzy burny gara gandy. Ol zordan turup yanydakylardan tüpen alyp Myrady yene bir gezek atdy. Ok Myradyñ garnyndan degdi. Merjen hic zat diýenokdy. Diñe bolyan wakany synlap durdy. Myrat:
- Merjen, men seni söýýädim - diýende ýene bir gezek garnyndan atdylar. Myradyn gozleri yumuldy. Jaylardan seredip duran adamlar polsiya jan etyardi. Atan adamlar Merjeni alyp masynda gacdylar. Hemra gelende eýýäm boljak zat bolupdy. Iş çenden geçipdi:
- Myrat, Myrat aç gözüni gozune doneyin ac gozuni dost, wah men günakar, seni bu yerik akelden mena, men günakar diýip aglaýardy. Myradyñ eyyam yurek urmasy kesilipdi. Usti başy gana bulanyp ýatyrdy. Ejesi bu habary eşdip özunden gitdi. Kakasy hem däldirän yaly, ellerini yere urup aglayardy. Hemra hemme zada ozuni günäkärleýärdi. 
Aylar gecdi yyllar gecdi. Merjen bu wakany unudyp bilenokdy. Hic hili gozune uky gelmeyardi. Myradyñ " Men seni söýýädim " diýen sözi onuñ gulagynda ýanlanyp durdy. Käte Myrat bilen düşen suratlaryny görip aglayardy. Ol hic Myrady yadyndan cykaryp bilmedi.

Spesnaz.biz

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Men seni söýýädim