tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Düýş nämedir ? Ylymda ýeri


Düýş nämedir ? Ylymda ýeri

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Arzuw, ukynyň REM tapgyrynda bolup geçýän eşidiş we görüş duýgusy bilen baglanyşykly duýgularyň toplumydyr. Adamlar düýşlerinde her dürli zady görüp bilýärler. Örän mantykly ýa-da manysyz düýşler görmek adaty bir zat. Uky wagtynda bedenimiziň köp funksiýalary maýyp bolýar. Şeýle-de bolsa, beýnimiz henizem işleýär. Arzuwlar, aň-düşünjämizdäki şekilleriň toplumydyr. Näme üçin arzuw edýändigimiz barada dürli ylmy gözlegler bar bolsa-da, entek subut edilen hakykat ýok. Şeýle-de bolsa, dürli teoriýalar öňe sürüldi we zyňylýar. Zigmund Freýd we Karl ungung ýaly alymlar ilkinji bolup düýşler barada teoriýa berdiler. Freýdiň pikiriçe, düýşlerimiz, ukudan oýananymyzda aňymyzdaky pikirleriň beýanydyr. Başgaça aýdylanda, hakyky durmuşdaky hyjuwlarymyzy düýşlerimizde görýändigimizi aýdýar. Beýleki tarapdan Karl ungung, düýşlerimiziň oýananymyzda edil şol pikirlerdigine ynanýar. Häzirki wagtda düýşleriň dürli wezipeleri bar diýen dürli pikirler bar. Alymlar düýşleriň sebäplerini newrologiki nukdaýnazardan gözden geçirdiler. Bu gözden geçirilişiň esasynda Allan Hobson we Robert MakKarli arzuwlarymyza sebäp bolýan zadyň beýnimizdäki tötänleýin elektrikdigi barada netijä geldiler. Bu elektrik togy sebäpli beýnimizde şekiller yzly-yzyna peýda bolýar. Geçmişden şu güne çenli arzuwlar Arzuwlar käwagt adam psihologiýasyna çuňňur täsir edýän şekiller ýaly görünýär. B.C. Düýşler hakda käbir maglumatlar b.e öň 3100-nji ýyllara degişli Sumer planşetlerinde tapyldy. Başgaça aýdylanda, adamlar düýşler hakda dürli gözlegler geçirýärdiler we bu mesele hakda 5 müň ýyl ozal we şu günki ýaly pikir edýärdiler. Elbetde, bu pikirler diňe ylym bilen baglanyşykly pikirler däldi. Aşurlarda-da, Müsür siwilizasiýasynda-da Hudaý, Şeýtan we ş.m. Religiousaly dini adalgalar bilen baglanyşdyrmak

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Düýş nämedir ? Ylymda ýeri