tmbloglar.fun

, ! .


» tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Çägedäki ýazgy - Gysgajyk hekaýa


Çägedäki ýazgy - Gysgajyk hekaýa

1 1 1

1

Bir adam beýlekisine habar atypdyr:
Men öňräk daşgyn wagty hasamyň ujy bilen çägäniň ýüzüne bir zatlar ýazdym, adamlar henize çenli ony okamak üçin säginýärler hem-de onuň ýok bolup gitmezligi üçin alada baryny edýärler.
Menem çägäniň ýüzüne bir zatlar ýazdym, ýöne ol gaýtgyn wagtynda bolup, deňziň ägirt uly tolkunlary ony ýuwup äkidipdir. Aýtsaňyzlaň, siz näme ýazypdyňyz? diýip, ol sorapdyr.
Birinji mähetdel etmändir:
Men şeýle sözleri ýazdym: Men bar, men ýaşaýaryn. Ýogsa-da, sen näme ýazdyň?!
Men şulary ýazdym: Men diňe gözýetmez ummanyň bir damjasy.

0

«»» tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Çägedäki ýazgy - Gysgajyk hekaýa