tmbloglar.fun

, ! .


» tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » Kitap Okamagyň peýdalary


Kitap Okamagyň peýdalary

1 1 1

1

Eýsem, gyzykly kitaby okap, wagtyňy geçirmekden oňat lezzet bolup bilermikä? Bilermenler zähmet rugsady döwründe şeýle dynç alşyň peýdaly taraplaryny tassykladylar. Geçirilen barlaglarda kitap okamagyň peýdasynyň uludygy ýüze çykarylyp, zähmet rugsady döwründe ruhuňa ýakyn gyzykly kitaplary okamak maslahat berildi. Netijede, kitap okamagyň bäş esasy peýdasy ýüze çykarylypdyr:
1. Kitap okamak rahatlandyrýar. Kitap okalyp başlanandan az wagt soňra, ynsanyň 70 göterime çenli ruhy çökgünligi aradan aýrylyp, pikiri durlanýar. Hut şonuň üçin hem kitap okap rahatlanmak has amatly.
2. Gyzykly eserleri okamak sizde täze pikirleri we maksatlary döredip, daşky dünýäniň täsirinden wagtlaýyn halas edýär.
3. Şähdiňi açyp, göwnüňi göterýär. Kitap adamlaryň 60 göteriminiň ruhy ýagdaýyny sazlap, olarda şatlyk we bagtyýarlyk ýaly duýgulary oýarýar. Kitapdaky gahrymanlaryň geň-taň ykballary okyjyda çynlakaý gyzyklanma döredip, okamaga bolan höwesini has-da artdyrýar.
4. Ynsan kitap okap dynç alýan wagty belli bir derejede eserdäki gahrymanlaryň durmuşynda ýaşap, olaryň gynanjyna gynanyp, şatlygyna şärik bolýar. Şeýlelikde, kitap okamak beýleki adamlara düşünmäge kömek edip, beýniniň başga biriniň dünýäsine düşünmek bilen baglanyşykly ýerlerini işjeňleşdirýär.
5. Bilermenler ukusyny alyp bilmeýänlere ýatmazdan öň, kitap okamagy maslahat berýärler. Hatda az wagtlyk kitap okamak hem adamyň nerw ulgamyny rahatlandyryp, gowy uklamagyna kömek edýä

0

«»» tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » Kitap Okamagyň peýdalary