tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Saýt barada » Saýt barada


Saýt barada

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Salam bloglar.7wk.ru web sahypasyna hoş geldiňiz ! Bu ýerde siz birnäçe peýdaly bloglary okap, esasan hem internede degişli ençeme gerekli maglumatlary öwrenip bilersiňiz . Bulardan başgada türkmen dilinde ýazylan gyzykly we manyly elektron kitaplary hemde kitap görnüşli programmalary ýükläp bilersiňiz. Bloglary okamak we faýllary ýüklemek üçin saýta agza bolmak gerek däl . Eger saýtda teswir ýa-da mowzuk ýazmak isleseňiz aşakdaky salgy boýunça saýta agza bolup teswirleriňizi we bloglaryňyzy paýlaşyň.

Saýta agza bolmak üçin

Duýduryş : Saýta agza bolmazdan öň saýt düzgünnamasyny okamak we kabul etmek hökmandyr. Saýt düzgünnamasyna gabat gelmeýän bloglar we teswirler duýduryşsyz bozulýar öte geçen ýagdaýynda agzalar banlanýar .Saýt düzgünnamasyny şu aşakdaky salga girip okap bilersiňiz .

Saýt düzgünnamasy

Saýtyň maksady

Türkmen internet äleminiň ösmegine azajyk hem bolsa öz şahsy goşandymy goşmak . Internet , google ,imo we ş.m zatlar barada ähli bilýän maglumatlymy başardygymdan giňişleýin öwretmek. Birnäçe gerekli , peýdaly programmalary, elektron kitaplary , bloglary döretmek garaz gepiň gysgasy sanly ulgamyň üsti bilen adamlara kömek etmek.

Hormatly okyjylar! Siz hem saýta agza bolup ençeme gyzykly we peýdaly bloglary paýlaşyp , täsirli teswirler ýazyp saýtyň ösmegine goşant goşup bilersiňiz . Hem-de birnäçe elektron kitaplary we peýdaly programmalary aşakdaky salgylar boýunça maňa ugradyň men olary şu saýtda goýup köpçilik bilen paýlaşmaga kömek edeýin.

Habarlaşmak üçin :
Hormatly okyjylar! Siz hem saýta agza bolup ençeme gyzykly we peýdaly bloglary paýlaşyp , täsirli teswirler ýazyp saýtyň ösmegine goşant goşup bilersiňiz . Hem-de birnäçe elektron kitaplary we peýdaly programmalary aşakdaky salgylar boýunça maňa ugradyň men olary şu saýtda goýup köpçilik bilen paýlaşmaga kömek edeýin.

Habarlaşmak üçin :

Tel nom: +99361622993

Imo: +99365228952

Gmail: gerceknazar96@gmail.com
Tel nom: +99361622993

Imo: +99365228952

Gmail: gerceknazar96@gmail.com

Saýtyň admini barada maglumat okamak üçin admin barada sahypasyna giriň.

Admin barada

We ýene-de biziň bloglar.7wk.ru saýtymyzda ençeme mugt we tölegli hyzmatlarmyzdan peýdalan. Hyzmatlymyzy okamak üçin aşakdaky salga gir.

Başgada soraglaryňyzy we teklipleriňizi köp soralýan soraglar sahypasyndan ýa-da sorag-jogap forumyndan sorap bilersiňiz.

Sorag-jogap sahypasy

Hormatlamak bilen : Gerçeknazar Amannazarow (blogger, bloglar.7wk.ru saýtynyň admini)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Saýt barada » Saýt barada