tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Dostluk ru


Dostluk ru

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Dostlu.ru saýtynyň agzalaryna bagyşlap...(degişme äheňinde ) 

Gold
Gerceknazar [on]

14.01.2020 / 14:07:26

Başga işim ýok ýaly
Girdim ýene dostluga
Dostlarma goşgy ýazdym
Ýassannymda ýassyga

Aly Ilaman ogly
Başga işi ýok ýaly
Ýene bir saýt açdy
Işden goýup bar ili

Ýaşulymyz A takaka
Haçan alyp berjek köke
Men bilen oýun etme diýdim
Heleýsiz galarsyň ýeke

Ýene bir şahyrmyz Sapa
Gyz diýip nije çekdi jepa
Bilmedim öýlenebden soň
Berermi bermezmi wepa

Angel arak içer ýatar
Durdyýewa nasyn atar
Oraz Türkmen gybat eder
Baýramowa ondan beter

Aýgül Serwi Güljan Çary
Işsizleriň bärde bary
Maks kukulka zwer Роза
Eňerler dosluga sary

Mähri Enka hem Hatyja
Pikirlerden çykmaz gije
Mis -Happy Merrison barca
Kararyny Alar barja

Berdiýewiç gybat eder
Ress,Merjenin taşlap gider
Leýli pamyk Aýna Air
Bary arak içip ýatar

Wezir palm vkus_granat
Bozgaklykda goydylar at
Lunluchi shapak-A Bezza
Asla-asla bolmazlar ýat

Howaşar hem gürlär çişip
Şeker içer ýatar çaşyp
Aýdaý haçan düzeljek sen
Azat 33 aşyk

Perişdejik çilim çeker
Tutku iliň için ýakar
Hyýalym bolsady eker
05 bişirip bilmez nahar

Gözel gyz Nirwana Asi
Gelýär bulardan arak ysy
Meduzzza ýürejigim Özc an
Ýaltalaryň bärde barsy

Guwanjowna hondanbärsi
Gülperiň kellesi lisi
Селби Major Çynar Jakga
Bular adamlaryň pisi

şadyýanja Tiko gulýa
samsyklap öz-özleri gülýä
kaprizka hem Mähriban yň
Suwjukdygny hemme bilýär

Ananimka nawa nara
Gybat bolsa sizem bara
Şekerka Görkana zara
Bulara hiç bolmaz çäre

Gowjam sen haçan düzeljek
Mama haçan adam boljak
Mira Emir Rapunzel
Size haýran galýar Gerçek

Aýjan Gözel Hossar Solmaz
Bulara hiç alaç bolmaz
Ýunus kyn güniňde gelmez
Aleýna hem akyl almaz

Bukjada bukja çagyrar
Золушка birden gägirer
Biraz edepli bol diýip
Itsiňek oňa gygyrar

Asuda durmuş körpeje
Goşgylary ýazdy nije
Ýürege düşginç dostdyryn
Diýip ýatyrmaýar gije

Gyzlara işdir Tagtabit
Gören gyzlar diýýandir git
Gürgençli diýer diňleme
Gelde dosdym edenňi et

Polis LIDER Ogulsenem
Bolşuňuza haýran menem
Gelerler gülşip suwjarşyp
Altynaý Aýjahan Çemen

Kaposýa flamingo Olýa
Dostluga bular hem gelýä
ýalňyz guş sadaja dury
Bary dostlyga iş bolýar

Nowça geler dawa gözläp
puo gezer ýalan sözläp
Serdar Sary şerraý bary
Diýjegni diýr durmaz gizläp

Möjek daýy möjek ýaly
Eleanor täzeje häli
Selene birden gägirer
Bulaň bolşuha bir hili

Gumly gelin garryň biri
Empty-Room puluň piri
DREAMER Mahym Kepderi
GaraZ işsizleriň bary

Guduz hem guduzlap goýmaz
McM arakdan doýmaz
Akjemal hem sallam-sajak
Hiç düzüwli eşik geýmez

Elif edebiýat dälisi
Şirin gyzlaň gül ýalysy
Betoglan Ajaýyp Ahmet
Ýaltalaň bärde barysy

Mergen geler akyl paýlap
Shabram gezer adam saýlap
anne ýüregi samsyklap
Aýlanyp ýör eýläk-beýläk

Spagetti ýatdy-ýatdy
Turdy ile akyl satdy
balajygym gybat etdi
pessimist öýkeläp gitdi

Sambo çişme gel urşsan
Tel nomermi bereýin duşsaň
66 97 02 97
Göwniň ýetse gel garpyşsaň

TNT geler prkol tutar
Haweran hem akyl satar
Simple poet şadyýan gyz
Bile piwa içer ýatar

Halmyradof yzarla diýer
Ependi goşgydan doýar
Aýşha ýatan ýerne siýer
Perseý toba -toba diýer

Garagöz hmm bagtly bala
Ynanaýmaň bular ýala
Gün ГДЕ Ты nätanyş
Gybat paýlar uly ile

Sagdyn nesil Free Saýathan
Perhat Sabyrow Mähriban
Gije gündiz intirnet de
Arzuwym Au**a Mr-Banan

Alkaş çarymyradowna
Geler käte keýpin gowlap
Panda Kän içme diýer
Onuň gulagyndan towlap

Prinsessa gündiz molla
Ýöne gije düşse ýolla
Myrat 555 sport Altyn ýigit
Gezerler müň dürli alda

Best boý Oliwer Laçyn
Sözlerniň ondan biri çyn
Muşdak Titan Haýatim
Bulara düşünmek juda kyn

Yslam 9546 Ýyldyzym Jalataý
Firýuza näranyş Nikolaý
Moana bölejik MRX
Men ýaly bary gedaý

Myradowa TMRT Shabnam
Reza tm,Fc bek ,çepbekeý
Gangstar,Bijidoff,Sergeý
Bolup bilmezler hiç men deý

Sanasaň setire sygmaz
Täzeden täzeje agza
Sanadym sanap bilenmi
Taraşlap söz gelse agza

Sanamydyklam bagyşlaň
Diýip ahyr hoşlaşalyň
Gerçeknazar ýaz sen goşgy
Goý dostukda doslaşalyň

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Dostluk ru