tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Höweslendirmek


Höweslendirmek

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Höweslendirmek

Höweslendiriş düşünjesi, adam organizmini özüni alyp barmaga iterýän, zorlugyň derejesini we bu hereketleriň energiýasyny kesgitleýän, özüni alyp barşyna belli bir ugur berýän we dowam etmegini üpjün edýän dürli we içerki sebäpleri öz içine alýar. Özümizi alyp barşymyzyň haýsysynyň höweslendirilendigini ýa-da däldigini kesgitlemek elmydama aňsat bolmasa-da, höwesli hereketler beýlekilerden has tertipli we has gönükdirilen görnüşde amala aşyrylýar. Bir söz bilen aýdylanda, höweslendirmek, maksatly hereketleriň yzygiderliligini ugrukdyrýan, saklaýan we duruzýan özüňi alyp barşyň tapgyrydyr.

Höweslendirmegiň görnüşleri

Içki höwes: Aýry-aýry maksatlar we niýetler biologiki we psihologiki zerurlyklar, özüňe ynam, töwekgelçilik, aladalary ýeňip geçmek, bilesigelijilik ýaly şahsy faktorlardyr. Öz islegiň bilen üstünlik gazanmak islegi. Içerki hyjuw iň oňat hereketlendiriji höwes hasaplanýar. (Zerurlyklar, islegler, gyzyklanmalar, söýgi we ş.m.) Mysal üçin, matematika bilen gyzyklanýan çaga, "et" diýmezden, matematika isleýänligi sebäpli içerde hereket edýär. Höwes adamy herekete getirýän we itekleýän iň möhüm faktordyr.

Daşky höwes: Bular jemgyýetiň we maşgalanyň garaýyşlaryny , sylag we jeza ulgamlary, amaly okuw modelleri we dostluk gurşawynyň meýilleri ýaly daşky gurşaw faktorlarydyr . Daşarky sebäpler, daşky gurşaw stimullarynyň kömegi bilen adamy işjeňleşdirýän sebäplerdir. Daşky gurşawdan, özüni alyp barşyna gözegçilik edýän daşky gurşawdan alnan ähli täsirler. Mysal üçin, ejesini “Iýmitini iýmeseň oýnap bilmersiň” diýenden soň iýmitini iýip başlaýan çaga daşarky sebäp bolýar. Bu çaga üçin itergi iýmegi halamak däl-de, iýmitiň oýnamak üçin gural hökmünde ulanylmagy.

Motiwasiýany bozýan ýagdaýlar

* Kararsyzlyk
* Deňeşdirme
* Geljek
* Umytsyzlyk
* Maksatsyzlyk
* Meýilnamasyzlyk
* Şowsuzlykdan gorkmak
* Adamlaryň özüni alyp barşy
* Öwrenilen ejizlik
* Stressli wakalar
* Adamyň daş-töweregi bilen gatnaşyklarynda başdan geçirýän kynçylyklary
* Saglyk problemalary
* Basdaşlyk
* Wagt çäklendirmeleri

Höwesli bolmak üçin näme etmeli ?

Durmuşda näme etmek isleýändigiňizi kesgitläň. Höwesleriňiz, başarnyklaryňyz we mümkinçilikleriňiz bilen tanşyň.
Ýaramaz endikleriňizi ýeňmegi öwreniň.
Her gün özüňize maksat goýuň. Uzak we gysga möhletli meýilnamalaryňyz bolsun . Goý, bu siziň arzuwlaryňyz we islegleriňiz bolsun.
Aýratyn iş we topar edin. Beýleki adamlara-da öz maksatlaryna ýetmäge kömek ediň.
Iş durmuşyňyzda öndürijilikli bolmaga synanyşyň.
Stressi boşatmagy, asuda pikirlenmegi we hereket etmegi öwreniň. Stressi azaltmagyň usullaryny öwreniň.
Gündelik durmuşyňyz manyly we şatlykly bolsun.
Ylham çeşmelerine eýe boluň. Hiç haçan hyýalyňyzy we arzuwlaryňyzy öldürmäň. Iň möhüm höweslendiriji güýçlerdir.
Durmuşyňyzda nädip maksatlary goýmalydygyny we nädip ýetmelidigini biliň.
Energiýany we güýji nädip ýokarlandyrmalydygyny biliň. Ý aramaz pikirlerden derrew dynmagy öwreniň.

Özüňi höweslendirmek we herekete getiriji faktorlar

Bizi ruhdan düşürýän her bir pikir üçin henizem höweslendirýän we edip biljekdigimize ynanýan pikirler bar. Onda bize oňyn täsir etjek höwesi nädip döredip bilersiňiz? Höweslendiriji pikirlerimizi ruhdan düşürmekden nädip güýçli edip bileris? Daşarky ses bolmasa nädip batyr bolup bileris?

Özüňi höweslendirmegiň 7 usuly

Bularyň kömegi bilen durmuşdaky maksatlaryňyza ýetip bilersiňiz we kynçylyklary ýeňip bilersiňiz.

1. Içki gepleşik

Her pikiriň dogry däldigini boýun almagy islesek, sagdyn içerki gepleşigi ösdürmeli. Haýsy pikiriň bizi saklaýandygyny we haýsysynyň maksadymyza has ýakynlaşýandygyny kesgitlemeli.

2. Keýpiňizi biliň

Bizde köp dürli keýp bar, käbirleri konstruktiw we käbirleri weýran ediji. Özüňe rehimli bolmak kyn günlerde kömek edýär, karar bermäge näme kömek etjekdigini bilýärsiň. Şeýle hem akyl we bedeni birleşdirjek maşklary edip bilersiňiz. Mysal üçin ýoga we aňy boşatmak.

3. Zerurlyk pikirlerinden aýgytly pikirlere geçiň

Näçe sözlem "Men hökman ..." diýýär? Indi karar bermek we ony "ederin" -e öwürmegiň wagty geldi. Näme etmelidigiňiziň sanawyny düzseňiz, bu düzgünleriň hökmany suratda däl-de, özüňiz döreden düzgünleriňdigini görersiňiz.

4. Şahsy gymmatlyklaryňyzyň üstünde işläň

Şahsy gymmatlyklar durmuşyňyzda kesgitleýji we gollanma bolup durýar. Seni göçürseler, güýçli. Her bir ruhdan düşmek üçin deňagramlylyk we güýçlendiriji gymmata eýe boluň.

5. Oňyn okuw garaýşyny ösdüriň

Biziň hemmämiz adam. Isleýän zadyňyz öz-özüňi höweslendirmek bolsa, kämillik bilen gyzyklanmak uzak möhletde erbet netijelere getirýär. Öwrenmäge oňyn garaýan bolsaňyz, ýalňyşlyklaryň hem prosesiň bir bölegidigine göz ýetirersiňiz. Öwreniň we ulanyň. Kämil däldigiňizi boýun alyp, hasam öňe gidýärsiňiz.


6. Gowy bolmak üçin işle

Gowy bolmak üçin işleseňiz göwnüňizden turar we deňeşdirmezden öz maksatlaryňyza ýetersiňiz. Başgalar bilen ýaryşmak hökman däl. Her gün kem-kemden gowy bolarsyňyz.

7. Özüňize ynanyň

Özüňize ynanyp başlaň. Geçmişde synap gören işiňizde şowsuz bolanyňyz, indi üstünlik gazanyp bilmejekdigiňizi aňlatmaýar. Özüňize ynanyň we iň gowy bilşiňiz ýaly ediň.

Öz-özüňi höweslendirmek ähli güýçlerimiz we gymmatlyklarymyzyň kömegi bilen döredildi. Birinji, ikinji ýa-da üçünjiden soň derrew ýüz öwürmäň. Her ädim özüňi gowulaşdyrmak üçin ýakynlaşmagy aňladýar Özüňizi ýönekeý hasaplamaň. Elmydama ýalňyşlyk goýberip bilersiňiz, ýöne olardan sapak öwrenmäge synanyşyň. Ýalňyşlyklary güýçli häsiýetlere öwürseňiz, bagtly bolarsyňyz.

Çeşme : Polisdergisi.pa.edu.tr

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Höweslendirmek