tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Höweslendiriji sözler


Höweslendiriji sözler

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Höweslendiriji sözler

Motiwasiýa sözleri - Sapaklar, ekzamenler, sport, iş we üstünlik hakda höweslendiriji sözler
Bir işi ýerine ýetirmegiň iň möhüm bölegi ynamdyr. Motiwasiýa bu ynanç üçin örän möhümdir. Bu blogymyzda , synpda, sportda, durmuşda we işde üstünlik gazanjak höweslendiriji sözleri bir ýere jemledik. Ine iň gowy höweslendiriji sözler ...

Motiwasiýa sözleri;

"Ynanmak üstünligiň ýarysy" jümlesi köpler tarapyndan kabul edildi. Ynanmagyň ilkinji düzgünleriň biri höwesdir. Hujuw bilen bir işi ýerine ýetirmekde höwes uly rol oýnaýar. Adamlar sportda, sapaklarda, ekzamenlerde we işde höweslendiriji sözleri, gowy sözleri we sitatalary görmek isleýärler. Ine, size kömek etjek iň owadan, manyly we gysga höweslendiriji sözler.

Iň owadan höweslendiriji 5 teklip;

1. Başlamak. Şu wagt ejir çekiň we ömrüňiziň dowamynda çempion hökmünde ýaşaň.

2. Isleýän zadymy çözerin we üstünlik gazanýançam hiç haçan ýüz öwürmerin.

3. Ilki bilen synlaýarlar. Üstünlige ýetenlerinde ýigrenýärler. Soň bolsa oňa öýkünýärler.

4. Haýal ýöreseňizem , uzaklara serediň.

5. Käbir adamlar diňe üstünlik gazanmagy arzuw edýärler, käbirleri her gün irden turup, arzuwlaryny hasyl edýärler.

Iň oňat höweslendiriş sözleri

Şu wagt işle, soň agla.

Diňe şu gün edýän işleriňiz bütin geljegiňizi üýtgedip biler.

Üstünlik, her gün gaýtalanýan ownuk tagallalaryň jemidir.

“Umytsyz ýagdaýlar ýok, umytsyz adamlar bar. Men hiç haçan umydymy ýitirmedim "-diýdi. Mustafa Kemal Atatürk

"Özüňizi almaga het edip bilmeýän töwekgelçilik edýänler, ýaşamak isleýän durmuşyňyzy ýaşaň." Sokrat

"Ýüzüňi aşak salsaňam, öňe barýarsyň." Wiktor Kiam

"Durmasaňyz bolýar haýal gitmegiňiz möhüm däl." Konfusiý

Üstünlikdäki kararym ýeterlik derejede güýçli bolsa, şowsuzlyk meni hiç wagt tutmaz!

Öňe gitmekden başga alajym bolmazlygy üçin yzda galdyran köprülerimi döwýärin ". Fridtjof Nansen

Işleriň nähili edilýändigini bilmeseňiz, bilşiňiz ýaly üýtgediň!

Hiç kim yza gaýdyp täze başlangyç başlap bilmez; emma bu gün täze bir netijä gelip, täzeden başlap biler. Frank M. Robinson

“Biz beýlekilerden has akylly bolmaly däldiris. Biz beýlekilerden has tertipli bolmaly ". Warren bufet

Has gowulaşdyrmagyň ýoly bar bolsa, tapyň we hiç kime gulak asmaň!

Adamlaryň iň uly gowşaklygy ýüz öwürmekdir. Üstünlik gazanmak üçin hökmany düzgün, elmydama ýene bir gezek synanyşmakdyr.

Gorkyny ýeňmek isleseňiz, öýde oturmagy bes ediň we daşary çykyň we ýeňşiňize başlaň!

Aristotel: "Hil hereket däl-de, endik"

Ilki näme boljagyny özüňizden soraň; soň zerur zatlary ediň. Epictetus

"Ýeňmek islegi, üstünlik gazanmak islegi we ýetmek islegi ... Bular birleşdirilse, şahsy kämilligiň gapysy açylýar." Konfusiý

“Bir gün turarsyň we hemişe arzuw eden zatlaryňy etmäge wagt galmaz. Wagt geldi. Hereket et. " Paulo Koelho

Durmuş we sapak hakda höweslendiriji sözler

“Ýagşylyk, üstünlige barýan ynamdyr. Umydyňyz we höwesiňiz bolmasa hiç zat edip bolmaz! ” Helen Keller

“Hiç wagt hiç zatdan ýüz öwürmäň; sebäbi ýüz öwürýänler diňe ýitirenlerdir ". Abraham Linkoln

"Içiňizdäki güýçden has ýokary güýç ýok". Bob proktor

“Diňe özüm durmuşymy üýtgedip bilerin. Muny meniň üçin hiç kim etmezdi! ” Kerol burnett

Durmuşyňyzyň 10% -i size bolup geçýän zatlardan we oňa nähili jogap berýändigiňiziň 90% -inden ybaratdyr.

"Hiç hili päsgelçilik ýürek ýaly uly däl." Taýfun Topaloğlu

Meşhur akyldarlaryň höweslendiriji sözleri

"Islegiňizi kabul edip, ony hakyky ýaly ýaşasaňyz, dünýäde hiç bir güýç onuň hakyky bolmagyna päsgel berip bilmez." Newil Goddard

Üstünlik gazanmak isleseňiz, belli üstünlik ýollaryny gezmegiň ýerine täze ýollary tapyň.

"Gowy ýerine ýetirilen iş, gowy aýdylýan işden has gowudyr!" Benjamin franklin

Gün ýaşýanlygy üçin aglama; Täzeden doglanda näme etmelidigini çözüň. Deýl

Söweş näçe kyn bolsa, ýeňşiňiz şonça-da abraýly bolar! Tomas Paýn

"Düýn öwreniň, şu gün ýaşaň, ertire umyt ediň!" Albert einşteýn

Zähmet çekmezden, haşal otdan başga zat ösmez!

Size hakykatdanam gudrat gerek däl. Gudratdygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaly dälsiňiz. Taýfun Topaloğlu

Näçe köp etseňiz, şonça-da köp gazanarsyňyz!

Üstünlikden başga hiç zat etmezden ajaýyp bir zat etjek bolup şowsuzlyga uçranlygym gowudyr!

Durmuşyňyzy açmasaňyz, durmuşyňyzy gazanyp bilmersiňiz. Fridrih Şiller

Siziň zehiniňiz, Hudaýyň size beren sowgady. Zehiniňiz bilen gazanan zatlaryňyz Hudaýa sowgat bolýar.

Hiç haçan ýüz öwürmeýän adamy urup bilmersiň.

Üstünlige barýan ýoluňyzda köp kynçylyklar ýüze çykyp biler. Ýeňilseňem ýüz öwürmezligi öwrenseň, ýeňersiň.

Diňe bir aýagyňyzy beýlekisiniň öňünde goýmaly! Ädim ätmek gaty ýönekeý!

Ylham beriji we höweslendiriji sözleri

Taýýarlap bilmeseňiz, şowsuzlyga taýynlanýarsyňyz!

Öz durmuş meýilnamaňyzy düzmeseňiz, beýleki adamlaryň meýilnamalarynda ýer taparsyňyz. Şeýlelik bilen, olar siziň üçin näme meýilleşdirýändiklerini bilýärsiňizmi?

Belent maksada baranyňyzda, size garşy adamlary ýeňmeli!

Başga bir maksat goýmak we täze arzuwlaryňyzy amala aşyrmak hiç wagt giç däl!

Dünýäde her kimiň üstünlik gazanyp biljek bir işi bar, esasy zat adamdaky zehinleri ýüze çykarmakdyr. Her bir adam başga dünýä, her dünýä täze durmuş.

Diňe suwa seredip deňizden geçip bilmersiňiz, ýüzmegi öwrenmeli!

Demir gyzýança garaşmaň, ony sürtüp gyzdyryň!

"Häzirki wagtda siziň göz öňüne getirip bolmajak zatlary etmäge güýjüňiz bar." Makswell maltzŞem bolmak aňsat däl. Ýagtylyk saçmaj üçin ilki bilen ýanmaly ". Jelaleddin Rumi

Hemmelere hoşniýetli boluň, ýöne özüňize zalym boluň!

“Bu gün beýleki adamlaryň etmeýän zadyny ederin; ertir beýleki adamlaryň edip bilmejek zadyny edip bilerin ". Randy geýj

Bu gün edýän işiňiz ertiriňizi gowulaşdyryp biler.
Taýfun Topaloğlu

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » Höweslendiriji sözler