tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 ýol!


İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 ýol!

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 ýol!

Häzirki günlerde internet biziň durmuşymyzyň aýrylmaz bölegi. Dünýäde her wagt internetde aluw-satuw, hyzmat, mahabat ýaly birnäçe ýol arkaly adamlar milýonlarça pul gazanýar. Şeýle hyjuwly, bäsleşikli internetde siz hem öz ornuňyzy tapyp, pul gazanmaga başlap bilersiňiz.
İnternetden pul gazanmagyň ýollaryny siziň üçin barladym. Geliň hersi hakynda maglumat berip geçeýin:

1.BLOG ÝAZMAK
2.YOUTUBERLİK
3.MAHABAT GÖRMEK
4.TERJİMEÇİLİK
5.E-MAİL BARLAMAK

1.BLOG ÝAZMAK
İnternetde iň köp duş gelýän saýt kategoriýalardan biri blog saýtlar. Häzirki wagtda adamlaryň köpüsi blog ýazmagyň indi pul gazandyrmaýandygyny aýdýarlar. Emma bu dogry däl. Eger siziň hem blog saýdyňyz bar bolsa we blog ýazmak ukybyňyz bar bolsa edil şu günden pul gazanmaga howlugyň. Munuň üçin size 3 zat gerek:saýt, köpüräk müşderi we Google Adsense. Google Adsense siziň saýdyňyza islegiňize görä birnäçe mahabat ýerleşdirýär. Mahabadyň dizaýnyny, görnüşini, kategoriýasyny we nirede ýerleşjegini özüňiz sazlaýarsyňyz. We müşderileriň bu mahabatlara basmagy netijesinde pul gazanyp başlaýarsyňyz. Emma munuň üçin gaty üns çekiji we köp bloga we müşderi zerurlygy bar. Saýdyňyza 1 aýyň dowamynda 1000 müşderi girýän bolsa takmynan 40-50 manat gazanarsyňyz.
Muny özüňiz hasaplap bilersiňiz: adsense.google.com

2.YOUTUBERLİK
YouTube dünýäniň iň uly wideo ýerleşdirme platformasydyr.Mundan peýdalanyp siz hem wideo çekip pul gazanyp bilersiňiz.Bu esasan hem mahabat arkaly amala aşýar. Ýagny wideolaryňyzyň başyna, ortasyna we soňuna mahabat ýerleşdirip, tomaşaçylaryň şol mahabatlary görmegi arkaly pul gazanarsyňyz.Eger tomaşaçy mahabady 5 sekuntdan köp görmese onda siz hiçhili gazanç almaýarsyňyz.YouTube-yň pul gazanma ýöriteligi Türkmenistanda ýöremeýär. Emma Özbegistan, Türkiýe ýaly beýleki ýurtlarda bolsaňyz pul gazanyp bilersiňiz.
Giňişleýin maglumat üçin: support.google.com/youtube

3.MAHABAT GÖRMEK
İnternetde käbir platformalar mahabat görmegiň garşylygyna pul berýär.Siz bolsa muny goşmaça kär hökmünde saýlap bilersiňiz.Size gerek zatlar: internet we boş wagt.VK, ok.ru, instagram ýaly platformalarda mahabat görüp her aýda 200 manada çenli pul gazanyp bilersiňiz.
Türkmen ildeşlerimiz üçin iň gowy, amatly we gazançly pul gazandyrýan saýt: seosprint.net (VPN hökman gerek, şu vpnleri ulanyp bilersiňiz:Aspera vpn, Cloud vpn, Hotspod shield vpn)

4.TERJİMEÇİLİK
İňlis, rus we başga dilleri gowy bilýän bolsaňyz terjimeçilik kärine synanyşyp bilersiňiz.İnternetde iň gowy gazanç berýän kärleriň arasynda bolan terjimeçilik, bloglary talap edilýän dillere terjime etmek arkaly pul gazandyrýan kär bolup, bu mümkinçiligi size hödürleýän birnäçe saýt bar. Terjimeçilik edip her aýda 3500 manada çenli pul gazanyp bilersiňiz.
Giňişleýin maglumat üçin: yeniisfikirleri.com (türkçe)

5.E-MAİL BARLAMAK
İnternetde adamlaryň biri-birine ugradýan elektron poçtalaryny barlap pul gazanyp bilersiňiz. Emma munuň üçin daşary ýurt dillerini bilmegiňiz hem gereklidir mysal üçin iňlis, fransuz dilleri.E-mail barlap aýda 400 manada çenli pul gazanyp bilersiňiz we bu siziň barlan mailleriňiziň sanyna bagly. Şonuň üçin boş wagtyňyz köp bolsa bu işe girişip bilersiňiz.
Giňişleýin maglumat üçin: yeniisfikirleri.com (türkçe)

Taýýarlan-berdimyrat (Dowamy bar)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 ýol!