tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 garantiýaly ýo


İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 garantiýaly ýo

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 garantiýaly ýol!
(Dowamy.Başlangyjy geçen blogda)

1.TİKTOK
TikTok soňky wagtlar ýaşlaryň arasynda iň köp ulanylýan platforma boldy we göni ýaýlym arkaly pul gazanmak ýöriteligini girizdi. Siz hem TikTokda islendik temada göni ýaýlym edip gowy gazançlary ele alyp bilersiňiz. Edil bu gün başlaň: tiktok.com

2.ANKETA DOLDURMAK
Çalasyn we ünsli biri bolsaňyz bu iş size garaşýar! Anketa doldurmak soňky döwürde internediň moda işlerine öwrüldi we bu işi ýerine ýetirýänlere pul töleýän platformalar bar. Bir wagtyň özünde birnäçe saýta agza bolup anketa doldursaňyz aýda 60-70 manat gazanyp bilersiňiz.
İne anketa doldur pul gazan saýtlary:
1. BRANDEDSURVEYS.COM
2. SURVEYSAVVY.COM
3. YSENSE.COM
4. MYIYO.COM
5. MARKETAGENT.COM
6. TOLUNA.COM
7. FIKIRPAZARI.WEB.TR
8. THEPANELSTATION.COM
9. JTNPANEL.COM
10. MOBROG.COM
11. LIFEPOINTSPANEL.COM
12. OPINIONOUTPOST.COM
13. YOUGOV.COM
14. JOINHIVING.COM
15. PROLIFIC.CO
16. PANELBASE.NET
17. MINDMOVER.CO.UK
18. POPUSLIVE.COM
19. NEWVISTALIVE.COM
20. I-SAY.COM
21. SURVEY PAGO
22. ACOP.COM

3.LİNK GYSGALTMAK
İnternetde indi link gysgaldyp pul gazanmak bir rowaýat däl. Hakykatdanda link gysgaldyp pul gazanmak mümkin we muny amala aşyrýan birnäçe saýt bar. Esasy maksat uzyn linkleri mahabatlaryň bolýan sahypasyna çenli gysgaltmak we müşderilere mahabat gördürtmek. Muny dowamly etseňiz her aýda 150 manada çenli pul gazanyp bilersiňiz. Emma munuň çägi ýok! Käbir platformalar gysaldan link sanyna görä käbirleri bolsa belli bir çägine ýetende pul töleýär.
Häzirki wagtyň iň gazançly we ygtybarly link gysgalt pul gazan saýtlary:
1. BC.VC
2. UiZ.iO
3. CLiK.PW
4. ADSHRiNK.iT
5. ADF.LY

4.OÝUN OÝNAMAK
Oýun oýnap pul gazanmagy eşdip soň bolsa onuň ýalandygyny düşünensiňiz. Emma ýalan däl, hakykatdanam oýnadygyňça pul gazandyrýan oýunlar bar. Belli bir oýunda ökdeleşip soň şol hasabyňyzy Steam platformasynda satyp biler ýa-da CS-GO ýaly oýunlardaky byçakdyr ýaraglary satyp pul gazanyp bilersiňiz.
Giňişleýin maglumat üçin: yeniisfikirleri.com (türkçe)

5.AÝDYM DİŇLEMEK
Oýun edemok, hakykatdanam aýdym diňläp pul gazanmak mümkin! Hemde örän gazançly diýip bilerin. Etmeli işiňiz ýörite platformalarda 30 sekuntlyk aýdymlary diňläp olara teswir ýazmak. Takmynan 200 sany 30 sekuntlyk aýdym diňläp 250 manada çenli pul gazanyp bilersiňiz.Nesip bolsa şu temada ýörite blog ýazyp has giňişleýin maglumat bererin.
Giňişleýin maglumat üçin: yeniisfikirleri.com (türkçe)

Taýýarlan-berdimyrat (Dowamy bar)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Erkin bloglar » İnternetden pul gazanmak isleýän diýýänlere 5 garantiýaly ýo