tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Hiç ýapylmaýan saýt açmak (mugt)


Hiç ýapylmaýan saýt açmak (mugt)

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Hiç ýapylmaýan saýt açmak (mugt)

Salam hormatly saýtdaşlar! Siz hiiiiç ýapylmaýan saýt açmak isleýäňizmi, özem mugt. Jogabyňyz «Howa» bolsa men size ilki bilen we ak ýürekden sites.google.com-y maslahat berýän. Sebäbi men hem oňa 3 ýyl bäri gözli şaýat bolup gelýän. Bir ýa-da iki döwletiň däl eýsem dünýäniň ynamyna girmegi başaran google-dan indi ençeme ýyl bäri bütün dünýäniň hyzmatynda. Oňa ynanyp, ondan peýdalanýanlar indi millionlarça adamlar bar. Elbetde menem şolaryň biri. Meniň sites.google.com-dan mugt saýt açanyma eýýäm 2 ýyl boldy. Indi klassyk saýtdan täze saýta geçip ençeme üýtgeşmeler girizilsede, google aga täze zat açdym diýip öňki ýazan maglumatlaryňy, öňki açan saýtlaryňy bozup aýranok. Ynansaňyz 6 aý boldy klassyk saýt ýapylýar siz saýtyňyzy täze saýta geçiriň diýip duýduruş berip gelenine. Ýagny haýsydyr bir zat üýtgetjek bolan ýagdaýynda 6 aý pesinden 1-2 aý öňünden duýduruş berýär .

Indi google-den nädip mugt saýt açmaly? Bu barada aşakdaky blogymda başardygymdan giňişleýin maglumat ýazdym.

bloglar.ru/news/681-sites-google-com-dan-mugt-sa-t-a-mak-telefondan-kam-uterden-vpn-syz-mugt-sayt-d-retmek.html

Google-dan mugt açan saýtyň kemçilikleri.

1. Domen. Siz sites.google.com- dan mugt saýt açan ýagdaýyňyzda saýtyň domeni ýagny saýtyň ady aşakdaky ýaly bolýar.

sites.google.com/view/gerceknazar

Elbetde töleg geçip saýt domenini üýtgedip bolar.

2. Teswir. Gynansagam saýta teswir ýazmak mümkinçiligi berilenok. Oňa derek men simplesite.com-dan açan saýtyma baglanşyk berip şol açan saýtymda ulanyjylaryň ýazan teswirlerini okap bilýän.

3. Agza bolmak, içeri girmek ýaly zatlar ýok. Saýtdan hemme adamlar agza bolmazdan peýdalanyp bilýärler.

Artykmaçlyklary.

1. Ilkinji artykmaçlygy ynamdarlyk. Google seniň eden sähelçe ýagşylygyňam azajyk ýazan blogyňam unutman, aýyrman saklaýar.

2. Hemme telefonlara, tabletlere, kamýuterlere gabat gelýän owadan we ýönekeý taýýar şablonlar.

3. Juda ýeňil açylýan web sahypasy. Ýönekeý telefonlardan gireniňizde hem saýtyň açylanyna uzak garaşyp durmaly däl.

4. Google drive ýüklän suratlaryňy, elektron kitaplaryňy we ş.m zatlary aňsatlyk bilen saýta goýup bolýar. Şeýlelik bilen siz saýtyň hosting göwrümini azyndan 16 mg giňeldip bilýäňiz. Ol hem ýetenok diýseňiz 2, 3 garaz ençeme google hasap açyp saýt hosting göwrümini isledigiňçe giňeldip oturmaly hem-de mugt.

5. Şol mugt açan saýtyňa dostlarňy hem çagyryp saýtyň içini üýtgetmäne kömek sorap bilýäňiz. Ýagny açan saýtyňyzy diňe siz däl siziň ynanýan adamlaryňyz hem isledigiçe üýtgedip bilýär. Munuň üçin ýekeje gezek gmail poçtasyna mail ugratmak ýeterlik

Howwa eziz okyjylarym. Suwa çümmän suwuň nähilidigini bilip bolanok. Eger hakykatdanam özbaşdak ýapylmaýan saýt açmak isleýän bolsaňyz sizem synanşyp görüň. Kän ýitirýän zadyňyz ýok. Elbetde birnäçe mg ýitirersiňiz ýöne biderek zatlara sarp edeniňden azajygam bolsa peýdaly zatlara sarp edeniňe degýär. Oýlanyp görsene. Sen haýsam bolsa bir zat meselem hyýar ekmek barada maglumat edinesiň gelýär. Eger şolar ýaly maglumaty hiç adamdan soramasyz google-dan gözledip aňsatlyk bilen tapyp hyýar ekmek barada giňişleýin maglumat okasaňyz nähili bolardy? Örän ajaýyp bolardy şeýle dälmi? Şolar ýaly meniň hem bilýän zadym bolmasada bilenjelerimi öz gyzyklanýan maglumatlarymy siziň bilen başardygymdan bir kemsiz etjek bolup paýlaşmak isleýän .

Hemmäňize dünýädäki ähli gowulyklary arzuw edýän .

Üns bilen okanyňyz üçin sag boluň

Taýýarlan: Gerçeknazar Amannazarow (blogger)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Hiç ýapylmaýan saýt açmak (mugt)