tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Saýt tizligini barlamak.


Saýt tizligini barlamak.

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Saýt tizligini barlamak.

Salam bloglar.ru saýtynyň hormatly agzalary we okyjylary! Bu günki blogymda ýörite saýt adminleri üçin saýt tizligini barlamagy öwretmekçi. Bilşimiz ýaly web saýt üçin tizlik ýagny sahypanyň çalt açylmagy örän derwaýys bolup durýar. Indi saýt tizligini nireden görüp bolar munuň üçin ýörite döredilen esasy üç sany web saýtlar bar.

1.Google PageSpeed

2.GTmetrix.com

3.Pingdom.com

Indi ýokarda görkezilen üç sany saýt tizligini barlaýjylar barada gysgaça maglumat edineliň.

Bellik: Tizlik synagyny geçirmezden ozal keş ulanýan bolsaňyz, arassalaň. 

1. Google PageSpeed

Ilki bilen Google PageSpeed-den başlamak isleýärin. Sebäbi onuň beýleki 2 ulagdan tapawutly aýratynlyklary bar. Google PageSpeed elbetde, has köp ulanyja gönükdirilen, sebäbi Google-yň özüne degişlidir. (0-49 haýal, 50-90 ortaça, 90-100 çalt )

Google PageSpeed arkaly saýt tizligini barlamak üçin aşakdaky salga giriň.

developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=TR

2. GTmetrix.com

Dünýäde iň köp girilýän saýt tizligini barlamak guralydyr. Elbetde Google-ny hasaplamasak, iň köp girilýän tizlik synag guraly bu sahypanyň guralydyr.

Adatça, içerden getirilen faýllary import etmäge synanyşyp, şekil, css gysyş, js gysyş görnüşinde düzediş girizmeli.

Nädip ulanmaly ?

1. gtmetrix.com/ girmeli.

2. Saýt adyny ýazmaly (meselem: bloglar.ru) we «test your site» basmaly.

4. We biraz garaşanyňyzdan soňra siz öz saýtyňyzyň tizligini görüp bilersiňiz

3. Pingdom.com

Pingdom guraly we GTmetrix gaty meňzeýär.

Pingdom GTmetrix-den has köp statistiki netijeleri berýär. Mysal üçin, GTmetrix size «bular we bularyň hemmesi dogry» diýýär, ýöne sahypaňyzyň mazmunynyň nireden ýüklenendigini, haýsy göterim wizual çeşmäni, haýsy göterimiň ýazuw çeşmesini görkezmeýär; Pingdom bolsa şony görkezýär.

Pingdom.com arkaly saýt tizligini barlamak üçin aşakdaky salga giriň.

tools.pingdom.com/

Şeýlelikde ýokardaky saýtlar arkaly siz öz saýt tizligini barlap bilersiňiz. Saýt tizligini ýokarlandyrmak barada aşakdaky blogymda ýazdym.

bloglar.ru/news/23-sayt-tizligini-yokarlandyrmak.html

Üns bilen okanyňyz üçin sag boluň .

Taýýarlan: Gerçeknazar Amannazarow .

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Saýt tizligini barlamak.