tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » WWW – Bütindünýä kerebi


WWW – Bütindünýä kerebi

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

WWW – Bütindünýä kerebi

World Wide Web (WWW) – bütindünýä kerebi. Köpsanly ulanyjylar ony Internet diýip düşünýärler.

Aslynda ol beýle däl. Ol onuň bir bölegidir. Şeýle hem iň meşhur we iň gyzyklysydyr. Bütindünýä kerebi ýaňy-ýakynda ýüze çykdy we tutuş dünýäde meşhurlyk gazandy. Bu resurs gipertekst tehnologiýasy esasynda döredildi. Adaty ýagdaýdan gipertekst manysy boýunça baglanyşykly beýleki  dokumentlere salgylanmasynyň barlygy bilen tapawutlanýarlar. Ýagny olar şol bir serwerde ýa-da  beýleki kontinentdäki kompýuterde hem bolup biler. Öz gezeginde bu dokumentleriň salgylanmalary  bar. Torda saklanýan millionlarça we milliardlarça dokumentler öz aralarynda baglanyşyp millionlarça  we milliardlarça ýollanmalara eýe bolup tutuş ýer ýüzüni büreýän maglumatlaryň kerebine meňzeýär. 

WWW – de dürli sahypalary okaýarsyňyz we käbir sözleriň we jümleleriň aşagy çyzyk we başga reňkde bolan ýagdaýyna duş gelýärsiňiz. Bu bolsa olaryň işewür tekstdigini ýa-da gipertekst  ýollanmadygyny aňladýar. Oňa kursory getirip (bu ýagdaýda kursor el görnüşine geçer) syçanyň çep  düwmesiniň basylmagy bilen maglumaty görmek üçin başga bir sahypa geçeris. Şeýle hem yzyňa  dolanyp we şol sahypada saklanyp bilersiňiz. WWW – niň ýene bir mümkinçiligi bolup, ýagny  bütindünýä tory arkaly hödürlenýän dokumentler dürli tekstlerden, kompýuter programmalaryndan,  suratlardan, wideolardan, sazlardan we ş.m. ybaratdyr. 

World Wide Web ýa-da gysgaça Web – bu gipertekst maglumatlary ýaýradýan global sistema bolup, Internetiň transportirlemek kanallary hökmünde ulanylýar.

Özaralarynda Web-sahypalaryň baglanyşygyny saklaýan ýeke-täk maglumat gurluşy bardyr. Olar kesgitli bir tema degişli bolup, oňa web-saýt ýa-da ýöne saýt hem diýilýär.

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » WWW – Bütindünýä kerebi