tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Gitmesene gözel gyz


Gitmesene gözel gyz

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Gitmesene gözel gyz

Gitmesene gözel gyz
Gitmesene ýanymdan
Seniň bilen geçen günler
Çykmaýar hiç ýadymdan

Ýadyňdamy ýalňyzym ?!
Şool gün aý-aýdyň gije
Nurana Aýy synlap
Oturardyk bileje

Geljegimiz hakynda
Süýji arzuw ederdik
Soňra hiç kim görmänkä
Öýümize giderdik

Öýümize barsagam
Hiç ukymyz tutmazdy
Gije şeýle bir uzyn
Hiç daňymyz atmazdy

Ahyr soňy gyzaryp
Gündogardan Gün dogar
Baglar näzik şemala
Çala başyny eger

Geýip akja köýnegi
Ak mekdebe barardym
Şonda seniň şadyýan
Gözleriňi görerdim

Ýene duşuşardyk biz
Ak mekdebiň öňünde
Men baryp,salam berip
Saklanardym deňiňde

Her gün goşgy ýazardym
Taryp edip şol gyzy
Şeýdip dowam ederdi
Gizlin söýgüniň yzy...

Gitmesene gözel gyz
Gitmesene ýanymdan
Bilýän hakyky söýgi
Çykmaz asla ýadyňdan

Gerçeknazar Amannazarow

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Goşgylar » Gitmesene gözel gyz