tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Simplesite.com-dan mugt saýt açmak.


Simplesite.com-dan mugt saýt açmak.

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Simplesite.com-dan mugt saýt açmak. Telefondan vpn-syz mugt sayt döretmek barada maglumat .

Salam bloglar.ru saýtynyň hormatly agzalary we okyjylary! Bu blogy men käbir agzalaryň haýyşdy boýynça ýazdym. Bu blogy ünsli okasaňyz telefondan ýönekeýje mugt saýt döredip, dolandyryp bilersiňiz. Köpümiziň bilşimiz ýaly simplesite.com-dan saýtyndan telefondan vpn ulanmazdan mugt saýt açyp bolýar. Ýöne käbir ýetmezçilikleri bar. Esasylary.

1. Saýt adynyň (domeniniň) yzynda simplesite.com diýip durýar. Meselem siz gyzykly.com diýip saýt açjak bolsaňyz gyzykly.simplesite.com diýip (domen eýelenmedik bolsa ) şol domeni alyp bilýäňiz.(meselem gosgylar.simplesite.com, gercek.simplesite.com ýaly)

2. Saýta jemi 15 sahypa goýup bilýäňiz.

3. Saýtyň her sahypasynda simplesite .com saýtynyň reklamasy bolýar .

Indi nädip simplesite.com-dan mugt saýt açmaly? Onuň üçin .

1. simplesite.com saýtyna girmeli.

2. Giren badyňa ýokarky sag burçdaky dil üýtgetmek menýysyndan öz düşünjek diliňi saýlamaly (Özüm şol ýerden Türk dilini saýladym)

3. «Buradan başlaýyn» basmaly.

4.Indiki sahypadan saýtyňa degişli bölümi saýlamaly (meselem kişisel/blog)

5. Soňra saýtyň şablon saýlap «Sonraki-Görüntüler» basmaly

6. Ondan soň saýtyň baş sahypasynda durjak suraty saýlap «Sonraki-Başlik» basmaly .

7. Indiki sahypa saýtyň ýokary başynda durjak saýt adyny ýazyp, «Kaýdet ve devam et» basmaly .

8. Indiki sahypa saýt admininiň adyny ýazmaly (meselem Admin) we «Tamam, devam et» basmaly

9. Parolyňy ýazyp «Tamam, devam et» basmaly

10. E-poçta adresiňi ýazyp «Tamam, devam et» basmaly

Berekella ine şeýdip telefondan mugt saýt döredip bilersiňiz. Indiki çykan sahypany telefonyň baş sahypasynda pragramma görnüşinde goýmagy maslahat berýän. Sebäbi saýtyň içine şol ýerden sazlamaly. .Iň esasy

1. Saýtyň ady

2. E-poçta

3. Parol

Şu 3 sany zady dogry ýazyp ýatda saklamaly.

Ine görşümiz ýaly saýt açmak kyn zat däl. Üns bilen okanyňyz üçin sag boluň .

Taýýarlan: Gerçeknazar Amannazarow

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Internet bloglar » Simplesite.com-dan mugt saýt açmak.