tmbloglar.fun

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » 10 sany peýdaly maglumatlar


10 sany peýdaly maglumatlar

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

10 sany peýdaly maglumatlar
1. Sport bilen meşgullananyzdan soňra wişni suwuny içmek maşsalary rahatlandyryp , ýadowlygyňyzy azaldar.

2. Çilimiň ysyny aýyrmak üçin şem ýakyň.

3. Sapakda ýazgylarňyzy çalt ýat tutmak üçin gök galam (ruçka) ulanyň.

4. Parlaryň arkasyna alýumin demir goýsaňyz ýylylygyň daşyna dälde öýüň içine ýaýramagy üçin peýdalydyr.

5. Ýüzdäki menekleri aýyrmak üçin her gije ýatmazdan öň ýüzüizi ýuwup limon çalyň we ýuwunman ýatyň. Irden tutup ýuwunyň . Düwürtikleriň aýyrylmasy üçin hem peýdalydyr.

6. Köp garnyňyz çişen bolsa narpyzly sakgyç çeýnäň ýa-da zenjefilli çaý içiň.

7. Jaýrylmazlygy üçin dodaklarňyza kakao ýagyny çalyň.

8. Pyrtykal gabyklaryny hem köp ýerlerde ulanyň bilersiňiz .

9. Pişikler naftalini we plastmassany halamazlar. Pişikleriň oturmagyny islemeýän ýerlerňize naflatin goýuň ýa-da naýlon örtügini bilen örtüň.

10. Ýer almalary gowurmankaňyz süýtli gabyň içinde biraz saklaň . Şeýlelikde ýer alma az ýag çeker.

Sizem bilýän peýdaly maglumatlaryňyzy paýlaşyň.

Türk dilinden terjime eden we taýýarlan : Gerçeknazar Amannazarow

Çeşme : Pratik (apk)

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » tmbloglar.fun » Peýdaly bloglar » 10 sany peýdaly maglumatlar